Selectează o Pagină

HCL alegere presedinte de sedinta ptr.3 luni

R O M Â N I A
JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA

H O T Ă R Â R E

Privind:alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni

Consiliul local al comunei Piatra,județul Teleorman,întrunit în ședința de lucru –ordinară din data de 28 ianuarie 2021,având în vedere:

– expunerea de motive a primarului comunei Piatra,judetul Teleorman înregistrata sub nr.233 din 20.01.2021,împreună cu raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.264 din 21 ianuarie 2021;
– raportul de avizare al comisiei de specialitate a C.L.Piatra,înregistrat sub nr.309 din 26 ianuarie 2021;
– prevederile art.123,alin.(1) din OUG nr.57/2019,cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ in conformitate cu care,,..consiliul local alege dintre membrii săi,în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,un președinte de ședință,pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele consiliului local si semnează hotărârile adoptate de acesta.”;
– prevederile art.140,alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;
– expirarea in luna ianuarie 2021 a celor 3 luni in care dl.consilier local Beznea Titi-Dănuț,a exercitat funcția de președinte de ședinta,potrivit prevederilor HCL nr.31 din 16 noiembrie 2020;
In temeiul prevederilor art.196,alin.(1),lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019,cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.- Se alege președinte de ședință pentru următoarele 3 luni,lunile:
februarie,martie și aprilie 2021,dl.consilier local Bagairea Valentin-Florin.
Art.2.-Prezenta hotărâre își încetează valabilitatea la expirarea perioadei prevăzută la art.1 din prezenta.
Art.3.-Secretarul general al comunei Piatra,judetul Teleorman,va face
publică prezenta hotărâre,o va comunica celor interesați si la Instituția Prefectului Județul Teleorman,pentru verificarea legalității.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BEZNEA TITI-DĂNUȚ
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Emil-Costică MORTU

PIATRA
Nr.5 din 28 ianuarie 2021