Selectează o Pagină

HCL Reabilitare infrastructura preuniversitara

ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA

 

                                                          H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea proiectului „ REABILITAREA MODERATA A GRADINITEI DIN COMUNA PIATRA , JUDETUL TELEORMAN ” a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 — Fondul Local

Consiliul local al comunei Piatra,județul Teleorman,întrunit în ședința de lucru,de îndată,din ziua de 15 februarie 2023 ,

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare al primarului comunei PIATRA , înregistrat sub nr.674 din 14 februarie 2023 cu privire la inițierea proiectului de hotărâre nr.11/14.02.2023;

Referatul viceprimarului comunei Piatra nr. 675 din  14 februarie 2023;

Raportul de avizare înregistrat sub nr.690 din 15 februarie 2023 al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Piatra,județul Teleorman;

În conformitate cu – art. 129 alin.(2) Iit.b) și alin. (4} lit. d} din Ordonanta de Urgenta Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

OUG nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin mecanismuI de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și comptetarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului national de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul mecanismului de redresare și reziliență.

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificărîle și completările ulterioare;

Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în. cadrul apelului de proiecte componenta 10 I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrative;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propune următorul

 

 

                                    H O T Ă R Ă Ș T E:

 

 

  Art. 1.  (1) Se aprobă depunerea cererii de finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta — Componenta 10 — Fondul Local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale  pentru urmatoarul obiectiv de investitii:

„ REABILITAREA MODERATA A GRADINITEI DIN COMUNA PIATRA , JUDETUL TELEORMAN”, in suprafata totala desfasurata de 380,00 mp, dupa cum urmeaza:

                     – 351,00 mp desfasurati GRADINITA

                     –   29,00 mp desfasurati; TOALETA – construita dupa anul 2000 – exclusa din                                     solicitarea de finantare.

             (2) Se aproba nota de fundamentare, aferenta cererii de finantare, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

(3) Se aproba cheltuielile eligibile cu o valoare maxima de: 154440,00 euro/ 760261.79 RON fară TVA, pentru o suprafata totala de 351,00 mp,  la care se adaugă  cota legala de TVA aferent cheltuielilor eligibile inclusiv cheltuielile neeligibile pe care UAT PIATRA  trebuie sa le asigure pentru implementarea proiectului.

4)  Se aproba descrierea sumara a investitiei aferente cererii de finantare, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. – (1). Se nominalizează primarul U.A.T PIATRA  ,dl.STRÎMBU COSTEL, ca reprezentant legal al Comunei PIATRA , in relația cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Autoritatea finanțatoare, referitoare pentru urmatorul obiectiv de investii:

– „ REABILITAREA MODERATA A GRADINITEI  DIN COMUNA PIATRA , JUDETUL TELEORMAN”,

(2). Se mandateaza primarul U.A.T. PIATRA ,dl.STRÎMBU COSTEL, în calitatea de reprezentant legal, să semneze toate documentele necesare elaborarii si implementarii proiectului:

  – „ REABILITAREA MODERATA A GRADINITEI DIN COMUNA PIATRA , JUDETUL TELEORMAN”

      Art.3.- Primarul comunei PIATRA , va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul general va asigura comunicarea acesteia la Instituția Prefectului- Județul Teleorman,precum și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SOCOL CRISTIAN-CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

MORTU EMIL-COSTICĂ

PIATRA

Nr.11 din 15 februarie 2023

                                                                                                                              

 

 

 

Planul Național de Redresare și Reziliență

Componenta C10 – Fondul Local

 

 

 

 

 

 

 

Anexă la Ghidul specific

Model F

Anexa nr. 1 la HCL nr.11 din 15.02.2023

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

 

 

  Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția:

REABILITAREA MODERATA A  GRADINITEI DIN COMUNA PIATRA , JUDETUL TELEORMAN

Titlu apel proiect

                                   PNRR/2022/C10/I.3

1. Descrierea pe scurt a situației actuale (date statistice, elemente specifice, etc.)

 

 

Comuna PIATRA detine in proprietate publica infrastructura preuniversitara, conform cartii funciare:

CF nr. 20968 Gradinita cu program normal Piatra = 380,00 mp desfasurati din care:

  – 351 mp desfasurati cladire;

  –  29 mp desfasurati –  Toaleta  – corp construit dupa anul 2000 – exclus din solicitarea de finantare

 

 

2. Necesitatea și oportunitatea investiției pentru care se aplică

 

 

Necesitatea este data de starea cladirilor care fac obiectul prezentului proiect. Obiectivul este dat de renovarea energetică moderată a clădirii, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Accesarea PNRR /2022/C10/I.3, ofera sansa autoritatii locale  sa obtina finantarea necesara renovarii moderate a clădirii publice eligibile. Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primara si va fi demonstrată prin studiul de audit energetic elaborat în faza de proiectare și certificatul de performanță energetică realizat la finalizarea investiției.
3. Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local

 

 

Prin   Strategia locala a Comunei PIATRA au fost stabilite directii de dezvoltare economica, sociala si culturala a localitatii. Portofoliul de proiecte implementate ale Comunei PIATRA cuprinde investitii cu impact major asupra infrastructurii locale, ceea  ce genereaza dezvoltare economica a localitatii. Investitia de fata este complementara acestora reprezentand o investitie prin care  se abordează provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale. Obiectivul acestei investitii  este de a susține o transformare durabilă rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.  Investitia se coreleaza cu urmatoarele proiecte implementate la nivel local cu finantare externa de bugetul local al localitatii:

-Lucrari de reabilitare, modernizare si extindere, retea de iluminat public in comuna Piatra, judetul Teleorman- PNDR

– Extindere retea de canalizare menajera in comuna Piatra, judetul Teleorman – AFIR

– Modernizare sursa si gospodarie de apa, comuna  Piatra, judetul Teleorman – PNDR

-Modernizare Liceul Teortetic Piatra, comuna Piatra, judetul Teleorman- PNDL

– Modernizare Targ Saptamanal-PNDR

-Modernizarea infrastructurii de acces catre exploatatiile agricola in comuna Piatra, judetul Teleorman PND

 

  Corelarea cu proiecte în curs de implementare de la nivel local

 

 

Uat PIATRA a despus eforturi sustinute in vederea dezvoltatii localitatii prin atragerea de fonduri nationale si europene. Proiectul propus este complementar proiectelor aflate in implementare cat si  celor depuse spre finantare .

– Modernizare drumuri de interes local in comuna Piatra, judetul Teleorman PNI

– Extindere retea de canalizare ape uzate menajere si racorduri proprietati, comuna Piatra, judetul Teleorman CNI

-infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Piatra, judetul Telroman PNI

– Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural, comuna Piatra, judetul Teleorman CNI

-Construire sala de sport scolara, comuna Piatra, judetul Teleorman

 

5. Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplică la finanțare

 

 

Documentatia tehnica se va elabora ținând seama de portofoliul de proiecte aferent Strategiei de Dezvoltare a Comunei PIATRA pentru perioada 2021-2027, portofoliu care exprimă concret nevoile de dezvoltare al UAT PIATRA ce vor fi finanțate prin  PNRR, fonduri structurale, precum și alte fonduri ale Uniunii Europene fondurile naționale și europene nerambursabile puse la dispoziția României. Deasemenea prezentul proiect se va corela cu proiectele depuse in cadrul masurii PNRR/2022/C10 respectiv :

-“ Infiintarea a doua statii de reincarcare vehicule electrice in comuna PIATRA, judetul TELEORMAN”  -Investiția I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice

–          „ Construirea de locuințe de serviciu – NZEB pentru specialiștii din sănătate si invatamant din comuna Piatra, judetul Telorman”

 

6. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții

 

 

Prin realizarea investitiei se va realiza o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră în comparație cu emisiile ex-ante. Pentru lucrările propuse vor fi prevăzute sisteme tehnice cu randament ridicat şi un nivel redus al emisiilor echivalent CO2. Intervenția prin prezentul program  va avea rezultate cu efect pozitiv asupra dezvoltării locale, acestea fiind foarte importante pentru îmbunătățirea vieții cetatenilor  din comuna PIATRA. Se vor elimina disparitățile locale, promovarea acestui obiectiv ducand la crearea de locuri de muncă stabile, consolidarea dialogului social, infrastructura,  serviciile, precum și  sistemelor de protecție și bunăstare socială. Acest proiect va genera o transformare durabilă rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale.
7. Modul de îndeplinire a condițiilor aferente investițiilor

 

 

Documentatia care se va elabora va respecta conditiile de implementare ale programului de finantare. De asemenea, în Caietul de sarcini al achiziției publice se va specifica respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, protecția mediului, egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea. În plus, proiectul va respecta principiul „Do No Significant Harm” (DNSH).
8. Descrierea procesului de implementare

 

 

 

Prezenta investitie consta in “REABILITAREA MODERATA A GRADINITEI DIN COMUNA PIATRA , JUDETUL TELEORMAN”, in suprafata totala desfasurata de 380,00 mp, dupa cum urmeaza: .

Suprafata desfasurata investitie:

 

CF nr. 20968 Gradinita cu program normal Piatra = 380,00 mp desfasurati din care:

351 mp desfasurati cladire

-29 mp desfasurati –  Toaleta – corp construit dupa anul 2000- exclus de la finantare

 

Valoarea eligibila a investitiei:  154440,00 euro/ 760261.79 RON fară TVA, pentru o suprafata totala desfasurata de 351,00 mp

Implementarea proiectului implică realizarea următoarelor activități: – Constituirea echipei de implementare și stabilirea modului de lucru.

Echipa de implementare va fi desemnată de solicitant din cadrul aparatului propriu de specialitate și va reuni persoane cu competențe în domeniile tehnic, financiar, achiziții, juridic, informare și comunicare, administrativ. Echipa va folosi si consultanta specializata conform legislatiei in vigoare.

– Elaborarea documentatiilor de achizitie directa precum si a Caietului de sarcini pentru procedurile de achizitie realizate in cadrul investitiei se va face cu respectarea legislației în vigoare, a normelor metodologice specifice și în concordanță cu obiectivele programului de finanțare a Planului Național de Redresare și Reziliență a României, Componenta C10 – Fondul Local

– Realizarea achiziției publice a serviciilor  de proiectare – elaborare a documentațiilor tehnice premergatoare executiei lucrarilor si asistenta tehnica.

Activitatea cuprinde organizarea și derularea achizițiilor prestări de  servicii necesare implementării proiectului pe baza calendarului estimativ al achizițiilor, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare pentru domeniul achizițiilor publice (Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice), a prevederilor contractului de finanțare și a condițiilor prevăzute în Ghidul specific.

-Realizarea investitiei se va face cu respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, protecția mediului, egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea. În plus, proiectul va respecta principiul „Do No Significant Harm” (DNSH) si deasemenea concluziile si recomandarile expertizei tehnice si a auditului energetic.

– Recepția finală a investitiei presupune parcurgerea următorilor pași: – numirea comisiei de recepție; – verificarea realizarii investitiei in concordanta cu documentatia tehnica, expertiza tehnica si auditul energetic si deasemenea cu respectarea  principiului „Do No Significant Harm” (DNSH). După recepția finală, se va face plata finală.

9. Alte informații

 

 

Nu este cazul

 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

      SOCOL CRISTIAN-CONSTANTIN                              SECRETARA GENERAL,

                                                                                                  MORTU EMIL-COSTICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 la HCL nr.11 din 15.02.2023

Descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul de investiții „ REABILITAREA MODERATA A GRADINITEI DIN COMUNA PIATRA , JUDETUL TELEORMAN”

 

Prin intermediul acestor operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, pentru urmatoarele obiective de investitii:

– CF nr. 20968 Gradinita Piatra –  390,00 mp  desfasurati din care:

– 351 mp desfasurati- Corp Gradinita;

–   29 mp desfasurati – Toaleta  – corp construit dupa anul 2000- exclus din solicitarea de finantare

 

respectiv:

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii

Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie

Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior

Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior

Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri

Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri

Alte tipuri de lucrări care conduc la eficientizarea energetică a clădirii

Scopul acestei interventii este:

-renovarea energetică moderată a scolii, contribuie astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Renovarea moderata a scolii va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară.

Avand in vedere faptul ca, acest proiect se incadreaza in lucrări de renovare moderată, respectiv cost unitar eligibil de 440 Euro/m2 (arie desfășurată**), fără TVA, valoarea eligibila totala a proiectului este : 154440,00 euro/ 760261.79 RON fară TVA, pentru o suprafata totala desfasurata de 351,00 mp

 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

         SOCOL CRISTIAN-CONSTANTIN                      SECRETAR GENERAL,

                                                                                              MORTU EMIL-COSTICĂ

 

ROMÂNIA

JUDETUL TELEORMAN

PRIMĂRIA COMUNEI PIATRA

Nr.674 din 14 februarie 2023

 

                                                  REFERAT DE APROBARE

In conformitate cu art.129 alin.2 lit.b din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local exercită atribuții privind dezvoltarea economico- socială și de mediu a comunei.

Avantajele realizării acestui proiect constau in îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană, de asemenea, potrivit art 129, alin.4 lit d din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, in exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b) ( din cadrul aceluiași articol ), Consiliul local aprobă, la propunerea primaruluì, documentațiile tehnico- economice pentru lucrările de investiții de interes local. Motivat de cheltuielilor legate de acest proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), componenta C10 — Fondul Local pentru accesarea fondurilor nerambursabile propun depunerea proiectului.

Asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime ale proiectuluí                  „ REABILITAREA MODERATA A GRADINITEI DIN COMUNA PIATRA , JUDETUL TELEORMAN”, in condițiile rambursării ulterioare ( respectiv operatiunea de decontare a UAT către executanțí) și anume prin operatiunea de decontare a UAT către executanți, proportional cu sumele alocate din bugetul de stat pentru realizarea proiectului prin  PNRR a cheltuielilor eligibile (fără tva) și a tva aferent cheltuielilor eligibile, in conformitate cu legislația in vigoare.

In măsura îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, precum și a prevederilor bugetare propun asigurarea și susținerea tuturor cheltuielilor neeligibile care vor asigura implementarea proiectului: „ REABILITAREA MODERATA A GRADINITEI DIN COMUNA PIATRA , JUDETUL TELEORMAN ”.

De asemenea, propun aprobarea notei de fundamentare a investiției din cadrul proiectuîui, precum și contractarea finanțării prin  PNRR  in cadrul apelului de proiecte PNRR /2022/C10, Componenta C10 — Fondul Local pentru obiectivul de investiții „ REABILITAREA MODERATA A GRADINITEI DIN COMUNA PIATRA , JUDETUL TELEORMAN ”.

Prin proiectul de hotărâre se va nominalizeaza a primarul UAT PIATRA,dl.Strîmbu Costel, ca reprezentant legal al comunei PIATRA, în relația cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Autoritatea Finanțatoare, precum și mandatarea primarului PIATRA, dl.Strîmbu Costel în calitatea de reprezentant legal, să semneze toate documentele necesare elaborarii si implementarii proiectului de investiții    REABILITAREA MODERATA A GRADINITEI DIN COMUNA PIATRA , JUDETUL TELEORMAN ”.

In contextul celor de mai sus, propun plenului Consiliului Local PIATRA dezbaterea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR,

STRÎMBU COSTEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDETUL TELEORMAN

PRIMĂRIA COMUNEI PIATRA

Nr.675 din 14 februarie 2023

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind aprobarea proiectului „ REABILITAREA MODERATA A GRADINITEI DIN COMUNA PIATRA , JUDETUL TELEORMAN ”, a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 — Fondul Local

Proiectul de hotărâre este argumentat potrivit art. 129 alin.(2) lit.b) și alin. (4) lit. d) din Ordonanta de Urgenta Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

–           OUG nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului ínstituțional șí financiar pentru gestionarea fondurilor europene allocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența.

–           H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico- economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru objective de investiții și lucrari de intervenție;

–           art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și

completările ulterioare;

Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduríle europene aferente Planului national de redresare și reziliență in cadrul apelului de proiecte componenta 10 — Fondul Local,

I.1       Intervenții pentru mobilitatea urbană verde, 1.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).

Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătîre pentru situații de criză, capacitatea de adaptare șì potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Necanismul de Redresare și Reziliență.

Fondul local abordeaza provocàrile legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană. Obiectivul acestei componente este de a susține o transformare durabilă urbană și ruralá prin utilizarea soluțiilor verzi șì dìgitale.

În cadrul componentei 10 – Fondul Local in cadrul Planului Naționaî de Redresare și Reziliență (PNRR)” sunt prevăzute șapte investiții susținute de cinci reforme. Reformele sunt menite de a sprijini investițiile care urmează a fi detaliate in cadrul Ghidului Specific.

Obiectivele generale:

01 — Investiții in infrastructura locală pentru tranziția verde a zonelor urbane și rurale, reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean

O2 — Reformarea și digitalizarea la nivelul autorităților publice locale in ceea ce privește instrumentele de planificare urbană

Obiectiv specific, axe de investiții și ținte ale componentei

COMPONENTA 10 – Fondul local cuprinde șapte învestiții, sintetizate după cum urmează:

1.1       — Mobilitate urbană durabilă, care conține patru investiții:

1.1.1    – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante,

1.1.2    –           Asigurarea infrastructurii pentru transportuł verde — ZTS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local),

  1. 1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — puncte de reîncărcare vehicule electrice;
  2. 1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — infrastructurîi pentru biciclete la nivel local/metropolitan;

1.2       — Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ

1.3       — Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administratîv-teritoriale

I.4 — Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană

Obiectivul de investiții propus are ca țintă investiții in infrastructura locală pentru tranziția verde a zonelor urbane și rurale, reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra- județean.

Obiectivul de investiții propus, respectiv „ REABILITAREA MODERATA A GRADINITEI DIN COMUNA PIATRA , JUDETUL TELEORMAN “ susține reabilitarea moderata sa  Scolii Gimnaziale PIATRA, iar contextul participarii la apelul de proiecte din Planul National de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA 10 – Fondul local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale – 026bis – Renovarea eficienței energetice sau măsuri de eficiență energetică privind infrastructura publică, proiectele demonstrative și măsurile de sprijin conforme cu criteriile de eficiență energetică (100% Climate Tag și 40% Environmental Tag) este renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiția finanțează renovarea moderată a clădirilor publice eligibile. Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară, demonstrată prin studiul de audit energetic elaborat în faza de proiectare și certificatul de performanță energetică realizat la finalizarea investiției.

Realizarea obiectivelor de investiții menționate cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA 10 – Fondul local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale – 026bis – Renovarea eficienței energetice sau măsuri de eficiență energetică privind infrastructura publică, proiectele demonstrative și măsurile de sprijin conforme cu criteriile de eficiență energetică (100% Climate Tag și 40% Environmental Tag) este renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local.

Având în vedere aspectele prezentate mai sus rezultă necesitatea implementarea obiectivului de investiții pentru obiectivul de investitii:

“ REABILITAREA MODERATA A GRADINITEI DIN COMUNA PIATRA , JUDETUL TELEORMAN ”

Luând în considerare cele expuse anterior, s-a elaborate proiectul de hotărâre pe care îl supunem spre dezbatere Consiliului Local PIATRA.

 

 

VICEPRIMAR,

                                      BAGAIREA VALENTIN-FLORIN