Selectează o Pagină

Nr.4366 din 19 octombrie 2023

 

A N U N Ț

Prin Legea nr.123/15.05.2023 intrată în vigoare la data de 19.05.2023 s-a modificat și completat Legea nr.18/1991 unde art.27,aliniatul (21) va avea următorul cuprins:

 

“ (21) Deținătorii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă  de producție,nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative  de proprietate pot solicita,la cerere,comisiei județene emiterea titlului de proprietate     în condițiile prezentei legi,astfel :

 

a)dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole

sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;

 

b)pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului

și a publicității imobiliare nr.7/1996,republicată,cu modificările și completările

ulterioare;

 

c)terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlul de proprietate

cu privire la acesta. ,,

 

În aceste condiții specificăm că termenul limită de dpunere a cererilor este

data de 18 noiembrie 2023.

 

Prezentul anunț publicat și afișat astăzi:19 octombrie 2023

 

SECRETAR GENERAL,

MORTU EMIL-COSTICĂ