Selectează o Pagină

HCL e-Primăria

ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA
Codul de înregistrare fiscală:4568527

 

H O T Ã R Â R E

privind implementarea proiectului „e-Primaria – administrație locală fără hârtii și ghișee”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA, JUDEŢUL TELEORMAN, întrunit în şedinţa de lucru,ordinară, in data de 28 ianuarie 2021, având în vedere :

• art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată,
• art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
• art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții,
• art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
• ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
• luând act de:
o referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr.320/26.01.2021, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității,
o raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 321/27.01.2021, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității,
o raportul de avizare înregistrat sub nr.323/26.01.2021 al Comisiei de specialitate a CL Piatra,
• constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea proiectului de investiții ” e-Primaria – administrație locală fără hârtii și ghișee”.
• prevederile art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Fiind îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din OUG nr. 57/2019,
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) și f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „ e-Primaria – administrație locală fără hârtii și ghișee”, denumit în continuare Proiectul, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Boianului.

Art. 2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală – P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 3. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art. 4. Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia dl. STRÎMBU COSTEL, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite.
(2) Se mandatează dl.STRÎMBU COSTEL – primarul comunei Piatra, reprezentant al Comunei Piatra în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Boianului să voteze pentru aprobarea implementării proiectului ”e-Primaria – administrație locală fără hârtii și ghișee”.

Art. 6. Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Boianului, pentru:
a) Întocmirea Studiului de fezabilitate, Cererii de finanțare și documentațiilor necesare întocmirii și derulării proiectului ”e-Primaria – administrație locală fără hârtii și ghișee”.
b) Depunerea Dosarului cererii de finanțare aferentă proiectului ”e-Primaria – administrație locală fără hârtii și ghișee” în cadrul Apelului de selecție nr. 1/2020 – Măsura M6/6B – Sprijin pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, la Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud.
c) Semnarea de către Președintele ADI Câmpia Boianului, în numele și pe seama Unităților Administrativ Teritoriale membre ale ADI a Cererii de finațare și a Contractului de finanțare.
Art. 6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Piatra, jud.Teleorman.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Piatra, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Piatra și prefectului județului Teleorman și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet ,,primariapiatra.ro”.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BEZNEA TITI-DĂNUȚ
Contrasemnat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
EMIL-COSTICĂ MORTU
Comuna Piatra
Nr.6 din 28 ianuarie 2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 abţineri, din totalul de 11 consilieri în funcţie din care 11 prezenţi.

JUDEȚUL TELEORMAN Anexa la HCL nr.6/28.01.2021
COMUNA PIATRA
CONSILIUL LOCAL

CARACTERITICILE TEHNICE ALE PROIECTULUI
”e-Primaria – administrație locală fără hârtii și ghișee”

Denumirea obiectivului de investiție : ”e-Primaria – administrație locală fără hârtii și ghișee”

Beneficiar : Comuna Piatra

Indicatori tehnico economici:

– valoarea totala a investiției: 535.842,98 Lei / 110.000 Euro

– durata de realizare a investiției: 24 luni

– carcteristici tehnice:
• 17 licențe pentru următoarele module: registratură electronica, managementul documentelor, formulare electronice, sesizări online, programări online, Monitorul Oficial Local;
• 17 multifuncționale;
• materiale de informare și publicitate.
Sursa de finanțare: PNDR

Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect:

– număr locuitori : 2924
– număr operatori economici: 59
– număr instituții publice : 7

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BEZNEA TITI-DĂNUȚ

Contrasemnat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
MORTU EMIL-COSTICĂ

 

 

 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI
PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII
HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PIATRA NR.6/2021
Nr.
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
ZZ/LL/AN Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii 28/01/2021
2 Comunicarea către primarul comunei1+4) …/…/20 ….
3 Comunicarea către prefectul județului1+4) …/…/20 ….
4 Aducerea la cunoștință publică2+3+5) …/…/20 ….
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3) …/…/20 ….
6 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3) 28/01/2021

Informații privind îndeplinirea obligațiilor publicării pe pagina de internet a
…………………………………….2) ……………………………………………3) Data publicării pe pagina
de internet la adresa http://uat.mdrap.ro/
a ultimelor documente și informații
Nr. crt. Denumirea documentelor și a informațiilor ce fac obiectul publicării pe pagina de internet la adresa
www.………………………………..ro Data aprobării ultimelor documente și informații Data publicării pe pagina de internet a ultimelor documente și informații
Numărul de înregistrare generat automat
A B C D E
1. bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora;

2. situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plățile restante;

3. bugetul general consolidat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice

4. registrul datoriei publice locale, precum și registrul garanțiilor locale, actualizate anual

5. programul de investiții publice al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale

Extras din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:
„Art. 761. – (1) Ordonatorii principali de credite ai instituțiilor publice locale au obligația publicării pe paginile de internet ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a următoarelor documente și informații:
a) proiectele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora, în maximum două zile lucrătoare de la supunerea spre consultare publică;
b) comunicările prevăzute la art. 57 alin. (21), în maximum 5 zile lucrătoare de la primire;
c) bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare;
d) situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plățile restante, în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea la direcțiile generale ale finanțelor publice;
e) bugetul general consolidat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice, în maximum 5 zile lucrătoare de la prezentarea în consiliul local;
f) registrul datoriei publice locale, precum și registrul garanțiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an;
g) programul de investiții publice al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare.
(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic în termen de 5 zile lucrătoare de la termenele prevăzute la alin. (1) Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia.
(3) Se consideră îndeplinită obligația prevăzută la alin. (2) numai după obținerea numărului de înregistrare generat automat de programul informatic după încărcarea informațiilor.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI PIATRA
JUDEȚUL TELEORMAN

Nr. 320 din 26 ianuarie 2021

REFERAT DE APROBARE

privind implementarea proiectului „e-Primaria – administrație locală fără hârtii și ghișee”

 

Stimați consilieri,

După cum știți localitatea noatră este partener în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Boianului.
În cadrul adunării generale a ADI, s-a hotărât implementarea unui proiect comun în toate localitățile componente: ”e-Primaria – administrație locală fără hârtii și ghișee”, care constă în achiziția pentru fiecare primăriei parteneră în GAL a unei aplicații – de exemplu REGISTA, care automatizează și eficientizează activitatea din diferite compartimente ale primăriei pentru o perioadă de 5 ani, astfel:
– Modul de registratură electronică: evidența registrului de intrăti și ieșiri care asigură clasificarea, distribuirea și repartizarea registraturii electronice către toate compartimentele.
– Managementul documentelor: gestionarea fluxului de lucru între compartimente, transmiterea de documente, stabilirea de niveluri diferite de acces și verificarea stadiului de rezolvare a sarcinilor.
– Formulare electronice: completarea și transmiterea online a cererilor necesare pentru eliberarea de certificate fiscale, adeverințe rol, autorizații și alte documente.
– Verificare stare solicitare: solicitantul poate verifica online starea documentelor trimise online sau depuse fizic la sediul instituției.
– Sesizări online: raportarea online a diferitelor aspecte identificate de către cetățeni pe raza localității.
– Programări online: cetățenii se pot programa online la primărie, pentru audiență, state civilă sau eliberarea actelor de identitate.
– Monitorul Oficial Local: publicarea automată a registrelor și informărilor publice din partea instituțiilor locale.

În prezent, tot mai multe administrații publice locale încearcă să-și optimizeze activitatea și modul în care răspund nevoilor cetățenilor, apelând la soluții de digitalizare.

În acest context, considerăm oportună implementarea proiectului ”e-Primaria – administrație locală fără hârtii și ghișee” în parteneriat cu celelalte administrații publice locale din cadrul ADI Câmpia Boianului, pentru modernizarea activității primăriei folosind cele mai noi soluții și tehnologii care vizează: îmbunătățirea activității administrației publice; îmbunătățirea accesului cetățenilor la informație, datorită serviciilor publice disponibile online; siguranța operațiunilor întreprinse online și a datelor contribuabililor; receptivitate la nevoile cetățenilor; creșterea satisfacției cetățenilor prin mai multe servicii orientate către nevoile lor; o furnizare rapidă a serviciilor publice; simplificarea procedurilor administrative; îmbunătățirea condițiilor de muncă și satisfacția funcționarilor publici.

Față de argumentele expuse mai anterior supun spre aprobare Consiliului Local al Comunei Piatra, proiectul de hotărâre privind aprobarea participarea Comunei Piatra la instrumentarea proiectului ”e-Primaria – administrație locală fără hârtii și ghișee” prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Boianului.

PRIMAR,
STRÎMBU COSTEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI PIATRA
JUDEȚUL TELEORMAN

Nr.321 din 26 ianuarie 2021

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE

privind implementarea proiectului „e-Primaria – administrație locală fără hârtii și ghișee”

În conformitate cu prevederile OG nr. 57/2019, doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale au dreptul ca, in limitele competentei autoritatilor lor deliberative si executive, sa coopereze si sa se asocieze, in conditiile legii, formand asociatii de dezvoltare intercomunitara, cu personalitate juridica, de drept privat. Asociatiile de dezvoltare intercomunitara sunt persoane juridice de utilitate publica.
Asociatiile de dezvoltare intercomunitara se constituie in conditiile legii, in scopul realizarii in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal.
Asocierea la ADI Câmpia Boianului va permite implementarea proiectului ”e-Primaria – administrație locală fără hârtii și ghișee” la nivelul celor 17 localități partenere.
Precizez că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate prin Legea nr. 24/2000, republicată.
Precizez că în conformitate cu prevederile art. 139, alin. (3) lit. f) din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, acest proiect de hotărâre se adoptă cu votul majorităţii absolute a consilierilor locali în funcție, definit la art. 5 lit. cc).

În acest sens, propunem proiectul de hotărâre privind aprobarea participarea Comunei Suhaia la instrumentarea proiectului ”e-Primaria – administrație locală fără hârtii și ghișee” prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Boianului, în forma prezentată de inițiator.

SECRETAR GENERAL,
EMIL-COSTICĂ MORTU