Selectează o Pagină

DISPOZITIE CONVOCARE C.L.PIATRA

 

R O M Â N I A

                                             JUDEȚUL TELEORMAN

                                      PRIMARUL COMUNEI PIATRA

 

                                                     D I S P O Z I Ț I E

 

             Privind:convocarea Consiliului local al comunei Piatra,județul Teleorman

                           în ședința de lucru-ordinară-în ziua de 31 octombrie 2022,ora 15.00         

                           la sediul Primăriei comunei Piatra,județul Teleorman.

 

 

             Primarul comunei Piatra,județul Teleorman,având în vedere:

– prevederile art.133,alin.(1),art.134,alin.(1),lit.a),alin.(3),lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019,cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ;

  In temeiul prevederilor art.196,alin.(1),lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019,cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ,

 

 

 

 

                                            D  I  S  P  U  N  E:

 

 

 Art.1.-Se convoacă în ziua de luni,31 octombrie 2022,ora 15.00,Consiliul local al comunei Piatra,județul Teleorman,în ședință de lucru-ordinară- la sediul Primăriei comunei Piatra,județul Teleorman,având proiectul ordinii de zi,conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2.-Secretarul general al comunei Piatra,judetul Teleorman,va duce la îndeplinire prezenta dispoziție,o va face publică si o va comunica la Instituția Prefectului – Județul Teleorman,pentru verificarea legalității.

 

    PRIMAR,                                                 

  C.STRÎMBU   

                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                  SECRETAR GENERAL,                                                                                                          

                                                                                                    E.C.MORTU

 

 

 

 

 

Nr.183 din 24 octombrie 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              R O M Â N I A

    JUDEȚUL TELEORMAN                                      Anexă la Dispoziția

         PRIMĂRIA COMUNEI PIATRA                     Nr.183 din 24 octombrie 2022

 

                                 PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

                    pentru ședința de lucru ordinară a CL Piatra convocată

      pentru data de 31 octombrie 2022,ora 15.00 la sediul Primăriei comunei Piatra

 

 

Nr.   Denumire punct al proiectului ordinii de zi                                            Obs.

crt.

 

1.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Piatra,județul Teleorman,pe anul 2022.

2.-Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor de elaborare/actualizare a Planului Urbanistic General al comunei Piatra,județul Teleorman.

3.-Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism aferent al comunei Piatra județul Teleorman.

4.-Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor școlare care se vor acorda elevilor din cadrul Liceului Teoretic Piatra în anul școlar 2022-2023.

5.-Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic care ăși desfășoară activitatea in cadrul Liceului Teoretic aferent lunii septembrie 2022.

6.-Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul comunei Piatra,județul Teleorman.

7.-Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.

8.-Întrebări,interpelări,declarații politice,diverse.

 

 

 

                 PRIMAR,

            Costel Strîmbu

 

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                         SECRETAR GENERAL,

                                                                                             Emil-Costică Mortu