Selectează o Pagină

R O M Â N I A

JUDEȚUL TELEORMAN

PRIMARUL COMUNEI PIATRA

 

D I S P O Z I Ț I E

 

Privind: aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea și protecția

personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Piatra,județul Teleorman,în contextul răspândirii

infecției cu coronavirusul SARS/COV-2.

 

Primarul comunei Piatra,județul Teleorman,având în vedere:

 

-evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României determinată de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 și de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada următoare,care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu acest virus;

-ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente ar avea un impact deosebit de grav,subliniind necesitatea insituirii unor măsuri de prevenție;

-având în vedere prevederile Decretului nr.195/2020 emis de Președintele României privind insituirea stării de urgență pe teritoriul României;

-având în vedere prevederile Hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență pentru stabilirea unor măsuri în vederea gestionării epidemiei de coronavirus SARS-COV-2;

-comunicările unor instituții și autorități publice privitoare la adoptarea de măsuri necesare pentru prevenirea COVID-19;

-prevederile art.155,alin.(1),lit.a),alin.(5),lit.b) și lit.e) și ale art.156,alin.(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019,cu modificările și completările ulterioare, privind Codul administrativ;

 

În temeiul prevederilor art.196,alin.(1),lit.b) din Ordonanța de urgență nr.57/2019,cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ,

 

D I S P U N E:

 

Art.1.-Se aprobă Planul de măsuri pentru prevenirea și protecția personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra, județul Teleorman,în contextul răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-COV-2,anexă la prezenta.

Art.2.-Secretarul general al comunei Piatra,județul Teleorman,va face publică prezenta dispoziție împreună cu anexa la aceasta,o va comunica personalului aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra și la Instituția Prefectului – Județul Teleorman,pentru verificarea legalității.

PRIMAR,

D.CHERA

Avizat pentru legalitate,

SECRETAR GENERAL,

E.C.MORTU

PIATRA

Nr.66 din 19 martie 2020

 

JUDEȚUL TELEORMAN                                                   A N E X Ă  la

COMUNA PIATRA                                           Dispoziția nr.66 din 19.03.2020

PRIMAR

 

 

 

P L A N

 

de măsuri pentru prevenirea și protecția personalului din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra,județul Teleorman,

în contextul răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-COV-2.

 

Art.1.-Se suspendă activitatea de audiențe,relații cu publicul,în perioada 19-31 martie 2020,urmând ca după această dată să se ia noi decizii în funcție de evoluția situației.

Art.2.-În perioada prevăzută la art.1 din prezentul plan,cetățenii,instituțiile și autoritățile publice se pot adresa Primăriei comunei Piatra prin alte mijloace de comunicare decât prezentarea personal la sediul instituției,respectiv la:

-fax  :   0247/361103 ;

-e-mail : [email protected]

-poștă sau serviciu de curierat rapid,cu confirmare de primire.

Art.3.-(1) Activitatea de registratură generală,registrul agricol și starea civilă, precum și impozite și taxe își restrânge activitatea în relațiile cu cetățenii,accesul persoanelor din afara instituției a căror prezență este absolut necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în sediul instituției,se realizează numai pe ușa de intrare principală.

(2) La intrarea în sediul instituției,toate persoanele au obligația de a se dezinfecta cu dezinfectant specific din recipientul amplasat la intrare.

Art.4.-Salariații instituției au obligația să ia toate măsurile de prevenire și protecție împotriva înfecției cu noul coronavirus,să folosească măștile de protecție să se spele pe mâini cu apă și săpun cât mai des,să folosească dezinfectantul pus la dispoziție și în cazul de suspiiciune/cunoștință despre facptul că au intrat în contact cu persoane dignosticate/posibil contaminate cu coronavirusul SARS-COV-2,au obligația de a notifica,imediat,medicul de familie,cu privire la zona geografică în care s-a aflat,starea medicală generală,precum și informarea urgentă a primarului.Această măsură se aplică și pentru cazurile de carantină sau autoizolare.

Art.5.-În perioada prevăzută la art.1 corespondența Primăriei comunale Piatra cu instituțiile și autoritățile publice se va realiza,pe cât posibil,în format electronic, respectiv prin faz și e-mail.

 

PRIMAR,

D.CHERA

 

 

DISPOZITIE – Plan masuri virus