Selectează o Pagină

R O M Â N I A

                                      JUDEȚUL TELEORMAN

                       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA

 

 

 

 

                                              H O T Ă R Â R E   

 

 

 

 

 

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul comunei Piatra.

 

 

Consiliul Local al comunei Piatra, judeţul Teleorman întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 aprilie 2022,având în vedere:

 

-Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul comunei Piatra, prezentată de primarul comunei, înregistrat la nr.1579/07.04.2022;

 

Luând în considerare Raportul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei și înregistrat la nr.1581/07.04.2022;

Având în vedere faptul că aspectul clădirilor și al terenurilor aflate în intravilanul comunei contribuie major la confortul urban, ca parte componentă a unui peisaj optim, caracterizat de un raport echilibrat între construcții, spațiul verde existent și căile de circulație și ținând seama atât de existența unor clădiri din comună aflate într-o stare avansată de degradare, precum și de existența unor suprafețe de teren neîntreținute, necosite, pe care sunt depozitate deșeuri, se impune luarea unor măsuri care să conducă la determinarea proprietarilor clădirilor și terenurilor neîngrijite de a executa lucrări de reabilitare și de viabilizare a acestora;

 

Având în vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Piatra,înregistrat sub nr.1925 din 27 aprilie 2022;

 

În conformitate cu prevederile art.489 alin.(5) și următoarele din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu cele ale art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit.c din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare.

 

În temeiul prevederilor art.196,alin.(1),lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019,cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

-02-

 

Art.1. Se aprobă ”Regulamentul  privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul comunei Piatra”, prezentat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează viceprimarul comunei și compartimentul impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Piatra.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei și va fi comunicată primarului comunei, viceprimarului, compartimentului impozite și taxe şi Instituţiei Prefectului -Judeţul Teleorman în vederea controlului legalității.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

 

Blejan Mioara                                                    Secretar General,

Mortu Emil-Costică

 

 

 

 

Piatra

Nr.21 din 28 aprilie 2022

 

COMUNA PIATRA                                     Anexa la HCL nr.21 CONSILIUL LOCAL                                                                                           din 28.04.2022

 

 

 

Regulament privind stabilirea condițiilor de impunere                                 a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul

comunei Piatra

 

 

 

CAP.I. GENERALITĂȚI

Art.1.  OBIECTIVUL  PRINCIPAL  AL  PREZENTULUI  REGULAMENT  îl

constituie asigurarea punerii în valoare și în siguranță a fondului construit prin atingerea următoarelor ținte:

 • gestionarea eficientă a patrimoniului construit;
 • punerea în siguranță a domeniului public;
 • creșterea atractivității turistice și investiționale;
 • ridicarea conștiinței civice a cetățenilor care dețin proprietăți;
 • asigurarea cultivării terenurilor, amenajarea și folosirea lor pentru producția agricolă;

 

Art.2. OBIECUTL REGULAMENTULUI este elaborarea cadrului legal local privind condițiile de majorare a impozitelor cu până la 500% pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul comunei Piatra.

 

Art.3. CADRUL LEGAL

 • CODUL CIVIL
 • Ordinul ANRSC 82/2015 – Regulamentul cadru al serviciului de salubrizare a loclităților;
 • Ordonanța de  guvern  21/2002  actualizată  privind  gospodărirea  localităților urbane și rurale;
 • Ordonanța de   guvern  2/2001  privind   regimul  juridic  al  contravențiilor, actualizată;
 • Legea 50/1991 republicată, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor – cu toate modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MLPTL 839 din 17 octombrie 209 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 10/1995 privind calitatea în construcții cu completările ulterioare;
 • Legea 422/2001  republicată  privind  protejarea  monumentelor  istorice  cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul actualizată;
 • Legea locuinței 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

Legea  administrației  publice  locale  nr.215/2001  republicată,  cu  modificările  și completările ulterioare;

 

Art.4.  DEFINIȚII  –  Termenii  utilizați  în  cuprinsul  prezentului  regulament  au următorul înțeles:

 • ÎNTREȚINERE CURENTĂ set de lucrări în vederea păstrării în bune condiții, pentru a face să dureze aspectul și stabilitatea unei construcții, fără afectarea integrității acesteia;
 • MONUMENT construcție sau parte de construcție, împreună cu instalațiile, componentele artistice,  elemente  de  mobilare  interioară  sau  exterioară  care  fac  parte

 

integrantă din acestea, precum și lucrări artisitce comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, acre constituie mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, relgios, social, științific sau tehnic;

 • NOTĂ TEHNICĂ DE CONSTATARE – document întocmit de reprezentanții primăriei sau numiți prin dispoziție a primarului, care constată în evaluarea vizuală a stării tehnice a elementelor clădirii, vizibilă dinspre domeniul public, prin care se stabilește încadrarea clădirii în una dintre cele 4 categorii:foarte bună, bună, satisfăcătoare și nesatisfăcătoare și a terenurilor neîngrijite;

PROPRIETARIpersoane fizice și juridice de drept public sau privat care dețin în posesie clădiri și terenuri;

 • REPARAȚII CAPITALE înlocuirea sau refacerea parțială sau completă a unor elemente principale ale construcției;
 • REPARAȚII CURENTE ansamblu de operații efectuate asupra unei construcții în vederea menținerii sau readucerii în stare normală de funcționare, fără afectarea stabilității și integrității acesteia;
 • REABILITARE orice fel de lucrări de intervenții necesare pentru îmbunătățirea performanțelor și siguranța de exploatare a construcțiilor existente inclusiv a instalațiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerințelor esențiale de caliatte prevăzute de lege;
 • TRONSON DE CLĂDIRE parte dintr-o clădire, separată prin rost, având aceleași caracteristici constructive;
 • TEREN NEÎNGRIJITreprezintă terenul care deși se află în zone cu construcții și locuințe, unde este ocupat de clădiri, pe care nu s-au efectuat lucrări de prelucrare  a solulului, nu a fost cultivat sau amenajat și pe care de regulă este crescută vegetație necultivată din abundență (buruieni);
 • TERENURILE CU DESTINAȚIE AGRICOLĂ – terenurile agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, pășunile, fânețele, solariile, și altele asemena – cele cu vegetație forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, pășunile împădurite

CAP.II. DOMENIUL TERITORIAL DE APLICABILITATE

 

Art.5. Prezentul regulament se aplică tuturor clădirilor și terenurilor neîngrijite din comuna Piatra, dar cu prioritate:

 • monumentelor istorice clasate sau situate în zone construite, protejate, clasificate pe Lista Monumentelor Istorice aprobate de Ministerul Culturii, publicate în Monitorul Oficial al României;
 • terenurilor libere de construcții cuprinse în perimetrul intravilan și extravilan;
 • terenurilor agricole nelucare timp de doi ani consecutivi;

 

CAP.III. PREVEDERI SPECIFICE

 

Art.6. Proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice, sunt obligați, conform reglementărilor legale în vigoare, să asigure starea tehnică corespunzătoare a acestora, prin efectuarea lucrărilor de consolidare, restaurare, reparații curente și de întreținere. Proprietarii terenurilor din intravilan, persoane fizice sau juridice, sunt obligați să efectueze lucrări specifice pentru îndepărtarea vegetației necultivate și să nu permită depozitarea deșeurilor.

Proprietarii terenurilor agricole, persoane fizice sau juridice, sunt obligați, conform reglementărilor legale în vigoare, să asigure cultivarea acestora precum și protecția solului.

 

Art.7. Starea tehnică corespunzătoare /necorespunzătoare este stabilită de către reprezentanții împuterniciți ai comunei Piatra, în urma întocmirii ”Notei Tehnice de constatare” – modele prezentate în Anexa nr.1 și Anexa nr.2.

 

Art.8. Clădirile/terenurile care intră sub incidența acestui regulament, sunt cele încadrate la stare necorespunzătoare.

 

Se stabilește următoarea clasificare a clădirilor/terenurilor, în raport cu starea tehnică a clădirii/terenului atestată pe baza Notei tehnice de constatare:

 1. clădiri cu stare tehnică a clădirii satisfăcătoare (stare corespunzătoare)
 2. clădiri cu stare tehnică a clădirii nesatisfăcătoare (stare necorespunzătoare)
 3. terenuri neîngrijite (stare necorespunzătoare)
 4. terenuri agricole necultivate timp de doi ani consecutivi (stare necorespunzătoare)

 

CAP.IV. PROCEDURA DE LUCRU PENTRU IDENTIFICAREA CLĂDIRILOR NEÎNGRIJITE

 

Art.9. Identificarea clădirilor neîngrijite privind starea tehnică se va face în urma verificărilor și constatărilor în teren, prin completarea Notei tehnice de constatare a stării clădirilor.

Art.10. Nota tehnică de constatare a stării clădirilor se întocmește de către reprezentanții primăriei,respectiv viceprimarul și funcționarul public responsabil cu urbanismul.

Art.11. Încadrarea clădirilor în categoria clădiri neîngrijite se va face conform următoarei metodologii:

 1. Clădirea neîngrijită este clădirea care prezintă degradări cu stare tehnică necorespunzătoare;
 2. Fac excepție de la majorarea impozitului pe clădirile neîngrijite pentru care proprietarii dețin Autorizație de Construire valabilă, în vederea construirii/renovării/demolării și au anunțat la Inspectoratul Județean în Construcții Teleorman și la primărie, începerea lucrărilor;
 3. În vederea identificării clădirilor neîngrijite, se împuternicesc angajații primăriei să efectueze verificări pe raza unității administrativ-teritoriale și să întocmească nota tehnică de constatare a stării tehnice a clădirii;
 4. După identificarea și evaluarea clădirii, prin grija persoanelor prevăzute la C, proprietarul va fi somat ca în termen de 6 luni să efectuaze lucrările de întreținere necesare și să mențină în constinuare clădirea în stare de îngrijire.
 5. Dacă în interiorul termenului de 6 luni, proprietarul clădirii s-a conformat somației, se încheie proces-verbal de
 6. Dacă, după expirarea termenului acordat, se constată în teren, că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreținere necesare, persoanele prevăzute la C vor încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menținerea clădirii în categoria celor considerate, conform prezentului Regulament, ca fiind neîngrijite. În acest caz, Nota de constatare cu propunerea de majorare a impozitului și celelelte documente vor fi transmise, Compartiemntului Impozite și Taxe care va promova proiectul de hotărâre de majoare a impozitului pentru imobilul respectiv.

 

CAP.V. PROCEDURA DE LUCRU PENTRU IDENTIFICAREA TERENURILOR NEÎNGRIJITE

 

Art.12. Identificarea terenurilor neîngrijite situate în intravilan cu stare tehnică necorespunzătoare se va face în urma verificărilor și constatărilor în teren prin completarea Notei tehnice de constatare a stării terenurilor.

Art.13. Nota tehnică de constatare a stării terenurilor se întocmește de către reprezentanții primăriei enumerați la art.10.

Art.14. Încadrarea terenurilor situate în intravilan, în categoria terenurilor neîngrijite se va face conform următoarei metodologii:

 1. Terenul neîngrijit reprezintă terenul care deși se află în zonă cu construcții și locuințe, nu este ocupat de clădiri și nu au fost efectuate lucrări de prelucare a solului, nu a fost cultivat sau amenajat peisagistic, sau pe care sunt abandonate deșeuri.
 2. Fac excepție de la majorarea impozitării terenurile neîngrijite pentru care proprietarii dețin Autorizații de Construire valabile, în vederea construirii/amenajării terenului și au anunțat la Inspectoratul Județean în Construcții Teleorman și la primărie, începerea lucrărilor;

 

 1. În vederea identificării terenurilor din intravilan, care intră în categoria terenurilor neîngrijite, se împuternicesc angajații primăriei, să efectueze verificări pe raza unității administrativ-teritoriale și să întocmească nota tehnică de constatare a stării
 2. După identificarea și evaluarea terenului, prin grija persoanelor prevăzute la C, proprietarul va fi somat ca în termen de 15 zile să efectueze lucrările de întreținere necesare (îngrădire, cosire, igienizare, după caz) și să îl mențină în continuare în stare de îngrijire.
 3. Dacă în interiorul termenului de 15 zile proprietarul terenului s-a conformat somației, se încheie proces-verbal de
 4. Dacă după expirarea termenului acordat, se constată în teren, că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreținere necesare, persoanele prevăzute la C vor încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menținerea terenului în categoria celor considerate, conform prezentului Regulament, ca fiind neîngrijite. În acest caz, nota de constatare cu propunerea de majorare a impozitului și celelalte documente vor fi transmise Compartimentului Impozite și Taxe care va promova proiectul de hotărâre de majoare a impozitului pentru terenul respectiv. Terenurile neîngrijite, care intră sub incidența prezentului regulament, se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

Art.15. În cazul terenului agricol nelucrat timp de doi ani consecutivi, impozitul pe teren se majorează începând cu al treilea an în condițiile stabilite prin prezenta metodologie:

 1. Terenurile cu destinație agricolă sunt: terenurile agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, pășunile, fânețele, serele, solariile, răsadnițele și altele asemenea, cele cu vegetație forestieră dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, pășunile împădurite, cele ocupate cu construcții și instalații agrozootehnice, amenajări piscicole și de îmbunătățiri funciare, drumurile tehnologice și de exploatare agricolă, platformele și spațiile de depozitare care servesc nevoilor producției agricole și terenurilor neproductivecare pot fi amenajate și folosite pentru producția agricolă.
  • ”Terenurile necultivate” reprezintă suprafețele de teren arabil care nu au fost cultivate pe o perioadă de până la doi ani, cunoscute sub denumirea de pârloage;
  • ”Ogoarele” reprezintă suprafețele de teren arabil care au fost lucrate în toamna anului anterior sau în primăvara anului curent și nu au fost însămânțate, în scopul refacerii solului;
  • ”Terenurile agricole nelucrate” reprezintă suprafețele de terenuri agricole neîntreținute, respectiv terenurile necultivate, care nu au fost arate, cu un grad mare de îmburuienare.
 2. Proprietarii de terenuri care nu își îndeplinesc obligațiile, vor fi somați anual, în scris, de către reprezentanții primăriei care în urma constatărilor și a informațiilor primite vor întocmi un proces verbal de constatare a situațiilor existente în fiecare
 3. Identificarea proprietarilor și a terenurilor agricole nelucrate, se va face în urma verificărilor și constatărilor pe teren, de către reprezentanții primăriei, pe baza datelor din registrul agricol, ainformațiilor primite de la alte instituții abilitate cum sunt: P.I.A. și altele asemenea la sesizarea cetățenilor.
 4. Dacă se constată de către persoanele menționate la C, că terenul agricol nu a fost lucrat timp de doi ani consecutiv conform proceselor verbale anuale de constatare a situației existente , aceste documente cu propunerea de majorare a impozitului vor fi transmise Compartimentului Impozite și Taxe, care va promova proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru terenul respectiv. Terenurile neîngrijite care intră sub incidența prezentului regulament, se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

 

CAP.VI. STABILIREA IMPOZITULUI MAJORAT

 

Art.16. Nivelul impozitului majorat se stabilește anual prin hotărârea consiliului local de stabilire a impozitelor și taxelor pentru anul următor.

Art.17. În baza prevederilor Codului fiscal și  a Hotărârii consiliului local pentru stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul următor, în cazul clădirilor și al  terenurilor stabilite ca având stare necorespunzătoare se aplică majorarea impozitului.

Art.18. Măsura impozitului majorat se aprobă de către Consiliul Local al Comunei Piatra,    individual    pentru    fiecare    clădire/teren    în    parte    și    se    aplică    tuturor

 

proprietarilor/coproprietarilor imobilului începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost adoptată hotărârea.

Art.19. Hotărârea Consiliului Local, Decizia de impunere a impozitului majorat pentru clădirea /terenul neîngrijit și Nota tehnică de constatare, se transmit proprietarilor/coproprietarilor clădirii/tronsonului de clădire/terenului prin grija Compartimentului Impozite și Taxe din cadrul Primăriei comunei Piatra.

 

CAP.VII. REVIZUIREA IMPOZITULUI MAJORAT

 

Art.20. Proprietarii clădirilor/terenurilor neîngrijite au obligația notificării către Compartimentul Impozite și Taxe Locale cu privire la stadiul măsurilor de remediere luate, în caz contrar impozitul majorat se aplică automat și în anii fiscali următori la nivelul cotei de majorare stabilită de consiliul local.

Art.21. În situația în care proprietarii clădirilor/terenurilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de remediere, reprezentanții autorității publice locale vor verifica starea tehnică a acesteia prin întocmirea unei noi Note de constatare, pe baza căreia se va stabili păstrarea/sistarea măsurii impozitului majorat.

Art.22. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul Regulament:

 • Anexa 1 – Nota de constatare a stării tehnice a clădirii
 • Anexa 2 – Nota de constatare a stării tehnice a terenului intravilan
 • Anexa 3 – Nota de constatare
 • Anexa 4 – Somație

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ,

Blejan Mioara                                                                           SECRETAR GENERAL,

Mortu Emil-Costică

 

 

 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL

de îndeplinire a procedurii de transparență decizională încheiat astăzi 07.04.2022

 

 

 

Subsemnatul Mortu Emil-Costică secretar general al comunei și responsabil cu îndeplinirea obligațiilor de transparență decizională, am procedat la afișarea anunțului nr.1584/07.04.2022, a Raportului de specialitate nr.1581/07.04.2022, a Referatului de aprobare nr.1579/07.04.2022 și a Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul comunei Piatra, după cum urmează:

 • pe avizierul de la sediul instituției;
 • pe pagina de internet a instituției – primariapiatra.ro;

 

Pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal.

 

 

 

Secretar General,

E.C.MORTU

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ PUBLIC

 

 

COMUNA PIATRA, reprezentată prin PRIMAR, cu sediul în  comuna Piatra, județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice pentru Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul comunei Piatra.

Dezbaterea publică va avea loc în ziua de Joi, în data de 21.04.2022 ora 1400, în Sala de ședințe a Consiliului Local al comunei Piatra.

Persoanele interesate de acest proiect de hotărâre îl pot consulta personal la sediul Primăriei comunei Piatra și pe site-ul primariapiatra.ro

Cetățenii care doresc să facă propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, o pot face în scris la adresa mai sus menționată, de luni până vineri între orele 800-1600.

 

Ultima   zi   de   depunere              a    propunerilor              și   sugestiilor              scrise    pentru

DEZBATEREA PUBLICĂ este data de 21.04.2022 ora 1200.

 

 

 

Primar,                           Secretar General,

Strîmbu Costel                                                   Mortu Emil-Costică

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul comunei Piatra

 

 

Având în vedere prevederile art.489 alin.5 din Legea nr.227/20015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile pct.168 din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, conform căruia consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și teren cu până la 500%, pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilan.

Datorită faptului că în comuna Piatra se află terenuri și construcții neîngrijite, care afectează atât aspectul cât și imaginea generală a comunei, se impune adoptarea unor măsuri care să elimine situațiile neplăcute și periculoase care pot apărea ca urmare a existenței terenurilor și construcțiilor neîngrijite.

Temeiul juridic al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile Titlu IX Impozite și taxe locale, art.489 alin.4-8 din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ale art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, precum și ale art.36 și 45 din legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin prezentul regulament, s-au stabilit procedurile de lucru și notele tehnice de constatare atât pentru clădirile neîngrijite cât și pentru terenurile neîngrijite din intravialnul comunei.

Notele tehnice pentru clădirile și terenurile neîngrijite, vor fi întocmite de către viceprimarul comunei împreună cu responsabilul cu urbanismul și cu agentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei.

În consecință supunem analizei consiliului local, regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza comunei Titești, în funcție de punctajul obținut în urma evaluării așa cum sunt prevăzute în anexele 1 și 2, anexate prezentului regulament.

Stabilirea criteriilor prezentate în anexele 1 și 2, cu privire la încadrarea imobilelor neîngrijite într-o categorie specială de impozitare, nu urmărește să aducă fonduri suplimentare la bugeutl local, ci să îi stimuleze pe proprietarii acetsor imobile să le reabiliteze, să le igienizeze și să le îngrijească.

 

Se dorește responsabilizarea proprietarilor și determinarea lor în a-și trata cu respect vecinii, pentru că, în fapt o clădire degradată sau un teren neîngrijit, afectează negativ imaginea zonei din care face parte, diminuând inclusiv valoarea terenurilor învecinate.

Prin reabilitarea și igienizarea imobilelor neîngrijite, populația comunei va beneficia de un mediu mai prietenos, de un țesut revitalizat, de investiții noi în zona în care locuiesc și nu în ultimul rând de mai multă siguranță în zonă.

Prezentul regulament respectă principalele obiective ale activității de urbanism:

 • îmbunătățirea condițiilor de viață prin eliminarea disfuncționalităților;
 • utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate;
 • asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat;
 • promovarea unei dezvoltări durabile , a unui mediu socio-economic sănătos.

Regulamentul și anexele aferente au fost date publicității în 07 aprilie 2022, pe site-ul primariapiatra.ro.

Nu au fost primite opinii, sesizări sau completări la prezentul regulament propus spre deliberare și aprobare.

Față de cele mai sus precizate în baza Codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal – art.489, propunem spre analiză, deliberare și promovare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul comunei Piatra, cu anexele aferente.

 

 

 

Viceprimar,          Responsabil urbanism,

Bagairea Valentin                                                  Manea Anișoara

 

JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA COMUNEI PIATRA Nr.______din 07.04.2022

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE                                                                          la Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul comunei Piatra

 

 

 

Întrucât aspectul clădirilor și al terenurilor din intravilanul comunei Piatra aduce o contribuție majoră la confortul urban, ca parte componentă a unui peisaj optim, caracterizat de un raport echilibrat între construcții, spațiul verde existent și căile de circulație, se impune elaborarea unor măsuri pentru protejarea, conservarea și menținerea funcționalității acestora precum și pentru combaterea acțiunii factorilor poluanți.

Având în vedere că unele clădiri din comuna Piatra se află într-o stare avansată de degradare, precum și existența unor suprafețe de teren neîntreținute, cu depozitări de deșeuri, sunt necesare luarea unor măsuri care să conducă la determinarea proprietarilor clădirilor și terenurilor neîngrijite de a executa lucrări de reabilitare și igienizare a acestora.

Se dorește responsabilizarea proprietarilor și determinarea lor în a-și trata cu respect vecinii, pentru că, în fapt o clădire degradată sau un teren neîngrijit, afectează negativ imaginea zonei din care face parte, diminuând inclusiv valoarea terenurilor învecinate.

Prin reabilitarea și igienizarea imobilelor neîngrijite, populația comunei va beneficia de un mediu mai prietenos, de investiții noi în zona în care locuiesc și nu în ultimul rând de mai multă siguranță în zonă.

Față de cele prezentate mai sus supunem analizei consiliului local, Regulamentul privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul comunei Piatra .

 

 

 

Primar,

 

Strîmbu Costel

 

R O M Â N I A                                        Anexa nr.1 la

COMUNA PIATRA                                  Proiectul de hotărâre nr……….. CONSILIUL LOCAL

 

 

NOTA TEHNICĂ DE CONSTATARE A CLĂDIRILOR NEÎNGRIJITE DE PE RAZA COMUNEI PIATRA

 

 

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR DIN COMUNA PIATRA

ADRESA……………………………………………………………………      DATA………………………

 

 

I.