Selectează o Pagină

hcl club(1)

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL PIATRA

JUDETUL TELEORMAN

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

Privind :  modificarea și completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Piatra nr. 32 din data de 15 iulie 2022 privind infiintarea structurii spotive de drept public „Clubul Sportiv ,, VIITORUL PIATRA’’ sub autoritatea Consiliului Local al Comunei Piatra

Consiliul local al comunei Piatra, judetul Teleorman,intrunit in sedinta  de lucru de îndată in data de 11.08.2022,

Avand in vedere:

  • Hotărârea consiliului local al comunei Piatra,nr.32 din 15 iulie 2022;
  • Referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Piatra înregistrat sub nr.4140

din 10 august 2022;

  • raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4141 din 10.08.2022;
  • raportul de avizare înregistrat sub nr.4142 din 10 august 2022 al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Piatra,județul Teleorman;
  • prevederile art.2 alin (2),  (3) si (4) , art.3 , art.10 alin (2), art.12 alin (1) si (2) , art.18 alin (1) si alin (2) lit.a) , art.21 alin (1) lit.b) , art.22 alin (1) si alin (2), art.26, art.27, art.28, art.29 alin (2) , art.30, art.67 alin (1) si alin (2) lit.c), alin (3) lit.a), c) si d), art.69 alin (1), (40 si (5) din Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • prevederile HG nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  • prevederile HG nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000;
  • prevederile art.11, art.12, art.49, art.50, art.51, art.54, art.67 alin (1), lit.b), art.68, art.69, art.70 alin (1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modiifcarile si completarile ulterioare;
  • prevederile art.92, art.129 alin (70, lit.f) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modifcarile si completarile ulterioare;

 

In temeiul prevederilor art.139 alin (3) si art.196 alin (1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modifcarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.I.- Art.2 din HCL nr.32 din 15.07.2022 se modifică și se completează după cum urmează:

,,Art.2.-Clubul sportiv ,,Viitorul Piatra” va fi înscris ca structură sportivă în registrul sportiv la Ministerul Sportului.”

 

 

 

 

 

Art.II (1)Se aproba modificarea Anexei la HCL al Comunei Piatra nr. 32 din data de 15 iulie 2022, respectiv Regulamentului de organizare si functionare a  structurii sportive de drept public Clubul Sportiv “Viitorul Piatra”, dupa cum urmeaza:

(2)completarea Art.9 cu sectiunea ‘’sportul pentru toti’’.

(3)eliminarea din Art.7 a sintagmei ,,organizarea de competitii locale, nationale si internationale oficiale.

(4)înlocuirea sintagmei ,,organizarea competitiilor sportive locale, zonale sau nationale, pe ramuri de sport’’ din Art.7 cu sintagma ,,organizarea competitiilor sportive cu respectarea statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale.                                                           VIITORUL

(5)completarea Art.8 cu sigla  clubului care va fi:       V

2022

PIATRA

  Art.III –Celelalte prevederi al HCL nr.32 din 15 iulie 2022 rămân neschimbate.

Art.IV-Prezenta hotărâre,prin grija secretarului general al comunei Piatra,va fi făcută publică,comunicată personelor interesate și la Instituția Prefectului-Județul Teleorman,pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CĂLIN MARIAN                                               CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

MORTU EMIL-COSTICĂ

 

PIATRA

Nr.37 din 11 august 2022