Selectează o Pagină

HCL – SALARII ianuarie 2021

R O M Â N I A
JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA

H O T Ă R Â R E

Privind:stabilirea salariilor de bază începând cu 01 ianuarie 2021 pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Piatra,județul Teleorman.

Consiliul local al Piatra,județul Teleorman,întrunit în ședința de lucru,ordinară,din data de 28 ianuarie 2021comunei,având în vedere:

-expunerea de motive a primarului comunei Piatra,județul Teleorman,înregistrată sub nr.231 din 20 ianuarie 2021;
-raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.264 din 21.01.2021 prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra,județul Teleorman,începând cu data de 01.01.2021;
-raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Piatra, județul Teleorman,înregistrat sub nr.307 din 26 ianuarie 2021;
-Anexa nr.60 la Ordinul nr.260 din 27.04.2020 al Prefectului Județului Teleorman privind stabilirea numărului maxim de posturi la unitățile administrativ-teritoriale din județul Teleorman;
-HCL nr.22 din 30.06.2020 privind aprobarea Organigramei și Ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra,județul Teleorman,pentru anul 2020;
-prevederile Art.I,pct.(2)din Ordonanța de urgență nr.226 din 30 decembrie 2020 privind unel măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
-prevederile Hotărârii Guvernului nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
-prevederile art.11,alin.(1)-(4) și pct.28,lit.C al Anexei nr.IX din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile art.129,alin.(1),alin.(2),lit.a),alin.(3),lit.c) din Ordonanța de urgență nr.57/2019, cu modificările si completările ulterioare,privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art.196,alin.(1),lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019,cu modificările si completările ulterioare,privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.-Începând cu 01 ianuarie 2021,salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra,județul Teleorman,se mențin la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020,conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

-02-
Art.2.-Pentru funcțiile care în luna decembrie 2020 nu au întrunit prevederile HG nr.4/2021,pentru stabilirea salariului de bază brut pe țară garantat în plată,începând cu anul 2021,toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2300 lei.
Art.3.-Drepturile salariale ale personalului aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra se stabilesc,începând cu data de 01.01.2021,prin Dispoziție a primarului comunei Piatra,potrivit prevederilor art.1 și 2 din prezenta hotărâre.
Art.4.-La data prevăzută la art.1,orice act administrativ privitor la stabilirea salariilor personalului aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra,își încetează valabilitatea.
Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin compartimentele de specialitate ale aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra,județul Teleorman.
Art.6.-Secretarul general al comunei Piatra,județul Teleorman,va face publică prezenta hotărâre,o va comunica celor interesați și la Instituția Prefectului – Județul Teleorman,pentru verificarea legalității.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BEZNEA TITI-DĂNUȚ
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Emil-Costică MORTU

 

PIATRA
Nr.3 din 28 ianuarie 2021