Selectează o Pagină

R O M Â N I A
JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA

H O T Ă R Â R E

Privind:aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local al comunei Piatra,din anul 2020,pentru finanțarea obiectivelor de investiții pe anul 2021 și pentru acoperirea golurilor de casă din secțiunea funcționare.
Consiliul local al comunei Piatra,județul Teleorman,intrunit in ședința de lucru-ordinară din ziua de 28 ianuarie 2021,având in vedere:
– Expunerea de motive înregistrată sub nr.229 din 20 ianuarie 2021 a primarului comunei
Piatra,județul Teleorman;
– Raportul compartimentului de specialitate,înregistrat sub nr.262 din 21.01.2021;
– Raportul de avizare al comisiei de specialitate a CL Piatra,înregistrat sub nr.305 din 26.01.2021;
– Prevederile art.58 din Legea nr.273/2006,cu modificările si completările ulterioare,privind
finanțele publice locale;
– Prevederile art.129,alin.(2),lit.b) și ,alin.(4),lit.,,a”din Ordonanța de urgență nr.57/2019 cu
modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art.196,alin.(1),lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019,cu modificările si completările ulterioare,privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.-Se aprobă utilizarea sumei de 699.119,33 lei,din excedentul bugetului local al comunei Piatra,județul Teleorman,din anul 2020,pentru finanțarea obiectivelor de investiții pe anul 2021 și pentru acoperirea golurilor de casă din secțiunea funcționare,astfel:
1.-Acoperirea temporară a golurilor de casă cu suma de 290.000 lei;
2.-Capitolul 54.02.05 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale cu suma de 109.119,33 lei;
3.-Capitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniul locuințelor,serviciilor și dezvoltării comunale cu suma de 100.000 lei – obiectiv de investiții;
4.-Capitolul 74.02.06-Canalizarea și tratarea apelor reziduale cu suma de 200.000 lei-obiectiv de investiții.
Art.2.-Primarul comunei Piatra,judetul Teleorman,prin Compartimentul financiar-contabil resurse umane,achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului,va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3.-Secretarul general al comunei Piatra,judetul Teleorman,va comunica prezenta hotărâre celor interesați si la Instituția Prefectului-Județul Teleorman,pentru verificarea legalității.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BEZNEA TITI-DĂNUȚ
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Emil-Costică MORTU

PIATRA
Nr.1 din 28 ianuarie 2021