Selectează o Pagină

HCL DECONTARE NAVETA PROFESORI

R O M Â N I A
JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA

H O T Ă R Â R E

Privind:decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic care
activează in cadrul Liceului Teoretic Piatra,pentru luna decembrie 2020.

Consiliul local al comunei Piatra,județul Teleorman,întrunit in ședința de lucru-ordinară din data de 28 ianuarie 2021,având în vedere:
-expunerea de motive înregistrată sub nr.232 din 20 ianuarie 2021 a primarului comunei Piatra, județul Teleorman;
-raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.265 din 21 ianuarie 2021;
-raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local Piatra,înregistrat sub nr.308 din 26 ianuarie 2021;
-adresa nr.15 din 05.01.2021 a Liceului Teoretic Piatra,prin care solicită decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice pentru luna decembrie 2020;
-prevederile art.5,alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.569/2015;
-prevederile art.105,alin.(2),lit.,,f” si ale art.276 din Legea nr.1/2011,cu modificările si completările ulterioare,privind Legea educației naționale;
-prevederile art.2 si art.3 din Instructiunile nr.2/2011,privind decontarea navetei cadrelor didactice,emise de Ministerul Educației Naționale;
-prevederile art.129,alin.(1),alin.(12) și alin.(14) din OUG nr.57/2019,cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art.196,alin.(1),lit.,,a” din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03 iulie 2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.-Se aprobă suma totală de 220 lei,din cap.65.02-deplasări interne al bugetului local, pentru decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice, navetiști, care activează in cadrul Liceului Teoretic Piatra si nu dispun de locuință in comuna Piatra,județul Teleorman,după cum urmează:
a).-suma de 220 lei pentru luna decembrie 2020;
Art.2.-Decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice se va face prin Serviciul specializat din cadrul Liceului Teoretic Piatra și în urma evidenței existente la nivelul instituției de invățământ.
Art.3.-Primarul comunei Piatra,județul Teleorman,prin Compartimentul financiar-contabil resurse-umane,achiziții publice,IT va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4.-Secretarul general al comunei Piatra,județul Teleorman,va comunica prezenta hotărâre celor interesați si la Instituția Prefectului-Județul Teleorman,pentru verificarea legalității.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BEZNEA TITI-DĂNUȚ
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Emil-Costică MORTU
PIATRA
Nr.4 din 28 ianuarie 2021