Selectează o Pagină

HCL rect.buget

R  O  M    N  I  A

                                               JUDEȚUL TELEORMAN

                                CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA  

                     

                                                  H  O  T  Ă  R    R  E

 

     Privind:rectificarea bugetului local pe anul 2022.

 

         Consiliul local al comunei Piatra,întrunit în ședința de lucru,ordinară,din data de 29 noiembrie 2022,având în vedere:

 

– referatul de aprobare inregistrat sub nr.5860 din 28.11.2022 al d-lui Strîmbu Costel,primarul

 comunei Piatra,județul Teleorman;

      – raportul de specialitate înregistrat sub nr.5861 din 28 noiembrie 2022 al compartimentului financiar-contabil,resurse umane,achiziții publice,IT din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra,judetul Teleorman;

       – raportul de avizare înregistrat sub nr.5864 din 28 noiembrie 2022 al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Piatra,județul Teleorman;

       – Adresa nr.1948 din 24.11.2022 a Administrației Judetene a Finanțelor Publice Teleorman;

– prevederile art.129,alin.(1),alin.(4),lit.a) și art.139,alin.(3),lit.a)din OUG nr 57/2019,privind

Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art.19,alin.(2)din Legea nr.273/2006,cu modificările si completările ulterioare

 privind finanțele publice locale;

       -prevederile Legii nr.317/2021,privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2022;

       -HCL nr.7 din 10.02.2022,prin care s-a aprobat bugetul local al comunei Piatra, judetul

Teleorman,pentru anul 2022,cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196,alin.(1),lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind    

Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

                                                           

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Piatra,judetul Teleorman,pe anul 2022,pe capitole,subcapitole si aliniate,conform Anexei la prezenta hotărâre,care face parte integrantă din aceasta,după cum urmează:

Majorare venituri

                                                                                                                                                                       

Capitol Clasificare     mii lei
11.02.06   Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, din care:   13.64
    Finantarea burselor elevilor din invatamantul de masa   16.64
    Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap sau indemnizatii lunare   3.00
42.02.34   Subventii pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri populatie+ajutor social   80.00
36.02.50   Alte venituri , din care:   25.80
    Liceu – taxa inscriere bac si arenda teren arabil    

 

 

-02-

Micsoarare  cheltuieli
Capitol Clasificare     mii lei
51.02   Autoritati executive    
  10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii   20.00
  20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica   21.00
  20.05.30  Alte obiecte de inventar   5.00
  57.02.01 Ajutoare sociale in numerar   5.00
61.02   Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale    
  20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motrica   5.00
         
Majorare cheltuieli
Capitol Clasificare     mii lei
51.02   Autoritati executive    
  20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   27.00
65.02.04        
  20.05.30 Alte obiecte de inventar   25.80
  59.01 Burse   16.64
68.02.05.02        
  57.02.01 Asistenta sociala  in  caz de invaliditate, din care:   23.00
    Buget de stat   3.00
    Buget local   29.00
68.02.15.01 57.02.01  Ajutoare sociale in numerar, din care:   80.00
    Ajutor caldura populatie+ajutor social    

                                                                             

Art.2.-Începând cu data adoptarii prezentei hotărâri,H.C.L.nr.56 din 16 noiembrie 2022 își încetează aplicabilitatea.

Art.3.-Primarul comunei Piatra,județul Teleorman,prin Compartimentul financiar-contabil,resurse umane,achiziții publice,IT va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.-Secretarul general al comunei Piatra,județul Teleorman,va comunica prezenta hotărâre celor interesați si la Instituția Prefectului județul Teleorman,pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

   BAGAIREA VALENTIN-FLORIN,                                                     SECRETAR GENERAL,

                                                                                                             MORTU EMIL-COSTICĂ

 

 

                                                                                                                 

PIATRA

Nr.59 din 29 noiembrie 2022