Selectează o Pagină

HCL Piatra PT

anexa 2.2c actualizata

 

ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  PIATRA

 

HOTARARE

Privind : aprobare Proiect Tehnic si detalii de executie, documentatia pentru obtinere avize si actualizare Anexa 2.2c- indicatori tehnico-economici aferențe obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local in comuna Piatra, Judetul Teleorman” si actualizare anexa .

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  PIATRA, JUDETUL TELEORMAN

Având  în  vedere prevederile legislative:

  1. 15 alin.(2), art.120 alin.(1) si alin.(2) din Constitutia Romaniei, republicata;
  2. 7 alin.(2) din Codul Civil al Romaniei, adoptat prin Legea nr.287/2009, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. 2 si art.4 alin.Iit.”c”, OUG nr.95/2021 privind aprobarea Programului national de investitii ”Anghel Saligny”;
  4. Ordinul MDLPA nr.1333/2021 pentru aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.95/2021 privind aprobarea Programului national de investitii ”Anghel Saligny”;
  5. Ordinul MDLPA nr.1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investitii prevazute la art.4 alin.(1), lit.a)-c) din OUG nr.95/2021 privind aprobarea Programului national de investitii ”Anghel Saligny”;
  6. 7 din HG907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. 20 alin.(1), lit.”i”si”j”, ale art.25, lit. ”f” si lit.”g”, art.45 alin.(1), art.46 alin.(1), din Legea nr.287/2006 privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare;
  8. 84, art.87, art.110, art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”d” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
  9. Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare

Tinand cont de:

– Procedura de licitatie pentru obiectivul de investitii ”Modernizare drumuri de interes local in comuna Piatra, Judetul Teleorman”;

– Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Piatra, conform art.136, alin.(1) si alin.(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

– Referatul de aprobare nr.3964/ 21.09.2023 intocmit de initiatorul proiectului de hotarare;

– Raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.3965 din 21 septembrie 2023;

– Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.3966 din 21 septembrie 2023 ;

In temeiul art.139, alin.(3), lit.”a”, lit.”d” si alin.(5) lit.”a” si art.196, alin.(1) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

  • În conformitate cu OUG nr. 95/2021, OMDLPA nr. 1333/2021

 

 

 

 

HOTARAȘTE

 

Art. 1. – Se aprobă documentația tehnico-economică – Proiect Tehnic si detalii de executie, documentatia pentru obtinere avize pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local in comuna Piatra, Judetul Teleorman”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmită  de Asocierea SC STEMAD CONSTRUCT SRL- SC TRESOR EXPRESS SRL – SC XSBROADPROJECT SRL-proiectant, înregistrată la primaria Comunei Piatra cu nr.2519/12.06.2023.

Art. 2. – Se aprobă actualizarea Anexei 2.2c- indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local in comuna Piatra, Judetul Teleorman”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 

Art.3 Secretarul general al comunei Piatra va comunica hotararea Institutiei Prefectului judetului Teleorman, pentru controlul legalitatii, primarului comunei Piatra si o va aduce la cunostinta publica, prin afisarea la sediul primariei comunei Piatra, in termenul prevazut de lege.

.

Art.4 Prezenta hotarare poate fi ataca in instanta de contencios administrativ, in conditiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 TEODORIU MARIUS-LIVIU                                                                     Contrasemneaza

                                                                                                 Secretar General,

MORTU EMIL-COSTICĂ

 

 

Comuna Piatra,

Nr.47 din 22 septembrie 2023