Selectează o Pagină

 

ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN           COMUNA PIATRA

TEL:0247/361103 FAX: 0247/361103

 

Nr.  478/30.01.2024

 

 

 

 

 

 

1.      Referințe:

Raportul procedurii de licitaţie

 

 

 

 

                           Procedura de licitaţie: vanzarea prin licitatie publica, a terenului intravilan în suprafață         2281mp,carte funciara nr.22969,nr.cadastral 22969, comuna Piatra,str.Cartierul Sudului,nr.30, județul Teleorman.

 

Informații generale despre procedura de atribuire

 

 • Legislația aplicabilă
 • U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

❖ HCL nr. 65/29.11.2023

 

Procedura de atribuire a fost inițiată prin publicarea anunțului de licitaţie de către vanzator in Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a nr.238 în data de 19.12.2023, în cotidianul National nr.7496/19.12.2023,in ziarul Mara nr.4307/16.12.2023, pe pagina de internet https://www.primariapiatra.ro/

Modul de desfășurare a procedurii de atribuire

Comisia de evaluare responsabilă de evaluarea ofertelor primite și aplicarea criteriului de atribuire stabilit în documentația de atribuire a fost numită prin Dispoziţia Primarului nr. 3/08.01.2024.

Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:

 1. analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior;
 2. întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia;
 3. analizarea şi evaluarea ofertelor;
 4. întocmirea raportului de evaluare;
 5. întocmirea proceselor-verbale;
 6. desemnarea ofertei câştigătoare.

 

 • Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor
 • Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de atribuire şi în conformitate cu prevederile legale în
 • Membrii comisiei  de  evaluare  au  obligaţia  de  a  păstra  confidenţialitatea  datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele

 

1.2.           Procesul de evaluare a ofertelor

 • Calificarea ofertanților

În data de 29.01.2023, ora 13,10, s-a semnat de catre de toţi membrii comisiei de evaluare Procesul Verbal nr.  462/29.01.2024 privind  analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior depuse, cuprinzând actele solicitate in documentatia de atribuire ;

 

Comisia de evaluare a fost numită prin Dispoziţiei nr. 3/08.01.2024 compusă din:

1.-Mortu Emil-Costica-secretar general al comunai Piatra    -presedinte;

2.-Manea Anisoara-inspector superior                              -secretar comisie;

3.-Mardale Elena-Adelina-consilier achizitii publice               -membru;

4.-Dragodan Adrian-Ionut-consilier local                                 -membru;

5.-Ispas Florea-consilier local                                                   -membru.

              5.-Ispas Florea-consilier local                                                   -membru.             5.-Ispas Florea-consilier local                                                   -membru;    
     
     
     
     
     

 

Pe plicul exterior se va indica obiectul licitatiei pentru care este depusa oferta si va contine:

 

 • Fișa de informații și declarația de participare
 • Copie carte identitate – CUI, J/../ ptr. persoane juridice; CI serie…nr… ptr. persoana fizice

3.Certificat fiscal obținut de la Primaria Piatra

 • Act doveditor că nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare, în cazul persoanelor juridice
 • Garanţia de participare 2535 lei
 • Chitanta privind intrarea în posesia documentației de atribuire in cuantum de 50 de lei

 

Pe  plicul  interior,  care  conţine  oferta  propriu  –  zisă,  se  înscriu  numele  sau  denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz, astfel:

Numele sau denumirea ofertantului                                        Domiciliul/sediul                              în                                                                                                      ,  Str.                       ,  nr.             ,

 

 1. , sc. , et.            , ap.  

, județ/sector                   .

 

 

Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin două oferte valabile.

În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie. În cazul organizării unei noi licitaţii, procedura este valabilă în situaţia în care a fost depusă cel puţin o ofertă valabilă.

Oferte depuse si excluse de la procedura de licitatie:

 

-Nu este cazul

 

Teren intravilan în supraf ață 2281 mp, identificat cu cartea funciara nr.22969 , comuna Piatra,strada Cartierul Sudului ,nr.30, județul Teleorman.

 

Preţul de pornire al licitaţiei este  25351,00 lei.

Ofertanţi :

Nr. ctr Numele şi prenumele ofertantului Ofertă valabilă / respinsă (motivul excluderii )
1. ILIE GHEORGHE VALABILA
2 SC EMY TRANS SRL VALABILA
     

 

 • Evaluarea plicurilor interioare

Având în vedere Procesul verbal nr.  462/29.01.2024privind analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior s-a procedat  la deschiderea plicurilor interioare;

 

1.2.3.      Aplicarea criteriului de atribuire și stabilirea clasamentului ofertanților Criteriul de atribuire a contractului de vânzare este:

 1. a) cel mai mare nivel al prețului de vânzare . Câștigător va fi cel ce va oferi prețul cel mai

S-a procedat în data de 29.01.2024, ora 13.10, la sediul – UAT Comuna Piatra, judeţul Teleorman, la deschiderea plicurilor interioare, pe loturi, dupa semnarea Procesului verbal nr. 462 /29.01.2024 privind analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior

Pe plicul interior care contine oferta propriu-zisa se inscriu numele sau denumirea ofertantului, domiciliul, precum si bunurile pentru care se liciteaza;

Teren intravilan în supraf ață 2281 mp, identificat cu cartea funciara nr.22969 , comuna Piatra,strada Cartierul Sudului ,nr.30, județul Teleorman.

 

Preţul de pornire al licitaţiei este 25351,00 lei.

Ofertanţi :

Nr. ctr Numele şi prenumele ofertantului Pretul ofertei Ofertă valabilă / respinsă (motivul excluderii )
1. ILIE GHEORGHE VALABILA 25500 lei
2 SC EMY TRANS SRL VALABILA 25700 lei
       

 

Se declara castigatoare oferta depusa de SC EMY TRANS SRL cu o oferta financiara de 25.700lei.

S-a intocmit procesul verbal de deschidere a plicurilor interioare cu nr.463/29.01.2024.

2.      Conflict de interese

Pe durata derulării procedurii de licitaţie nu au fost identificate situații de conflict de interese.

 

 

3.      Semnături Comisia de evaluare

NUMELE                           SI

PRENUMELE

FUNCTIA SEMNATURA
MORTU EMIL COSTICA Președinte cu      drept de vot  
MANEA ANISOARA Secretar comisie  
MARDALE ELENA ADELINA Membru  
DRAGODAN ADRIAN IONUT Membru  
ISPAS FLOREA Membru