Selectează o Pagină

PROCES VERBAL – sedinta CL

R O M Â N I A
JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA
Nr.351 din 28 ianuarie 2021

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat astăzi 28 ianuarie 2021,in sedinta de lucru-ordinară-a Consiliului local al comunei Piatra,judetul Teleorman,unde participă un număr de 11(unsprezece)consilieri locali din totalul de 11(unsprezece) consilieri locali ,ședința desfașurându-se legal,potrivit prevederilor art.137,alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019,cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ.
Prezența consilierilor locali este următoarea:

Nr. Numele si prenumele Formațiunea Prezent
crt. consilierului local politică DA/NU
1.- Bagairea Valentin-Florin PNL DA
2.- Batalu Gabi-Sorin PNL DA
3.- Beznea Titi-Dănuț PMP DA
4.- Blejan Mioara PMP DA
5.- Dicu Leonard-Milică PPU DA
6.- Drăgodan Adrian-Ionuț PSD DA
7.- Ispas Florea PNL DA
8.- Grigore Sorin PRO România DA
9.- Mardale Sandu Nicu PSD DA
10- Socol Mihăiță PNL DA
11- Teodoriu Marius-Liviu PSD DA
Ședința de lucru-ordinară-din data de 28 ianuarie 2021,ora 14.00 este publică, potrivit prevederilor art.138,alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr,.57/2019,cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ,ordinea de zi fiind adusa la cunoștiința locuitorilor comunei Piatra,judetul Teleorman,prin afisaj in locurile publice amenajate si pe site-ul propriu,,primariapiatra.ro”,prin Anuntul inregistrat sub nr.267 din 21 ianuarie 2021.
Consiliul local al comunei Piatra,judetul Teleorman,este întrunit in ședință de lucru-ordinară-,la convocarea d-lui primar Strîmbu Costel,prin Dispozitia nr.10 din 21 ianuarie 2021,d-nii consileri locali fiind convocati prin Convocarea înregistrata sub nr.237/21.01.2021,luând la cunoștiință,sub semnătură și online,întrunind prevederile.art.133,alin.(1),art.134,alin.(1),lit.a),alin.(2),alin.(3),lit.a), alin.(5)din OUGnr.57/ 2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare.
Convocarea s-a făcut și prin serviciul mesagerie telefonică,sms.
Odată cu notificarea convocarii consilierilor locali pentru sedinta de lucru- ordinară- din data de 28.01.2021,s-au pus la dispozitia acestora materialele inscrise in proiectul ordinii de zi.
La lucrările ședinței de lucru,în sala de ședințe,participă d-l primar Strîmbu Costel și dl..Mortu Emil-Costică-secretarul general al comunei Piatra,judetul Teleorman .

La începutul ședinței de lucru dl.secretar general Mortu Emil-Costică,potrivit prevederilor art.138,alin.(15) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ,cu completările uletrioare,supune spre aprobarea procesul verbal al sedintei anterioare si in urma votului liber exprimat de catre d-nii consilieri locali,se constată ca acesta este votat cu 11 voturi ,,pentru,, din totalul de 11 consilieri locali în funcție prezenti.
Ședința de lucru este condusă de dl.consilier local Beznea Titi-Dănuț ales prin HCL nr.31 din 20 noiembrie 2020.
Dl.președinte de ședință prezintă proiectul ordinii de zi și arată că acesta a fost suplimentat cu proiectul de hotărâre ,,e-România – administrație locală fără hârtie și ghișee,, inițiat de primarul comunei cu adresa nr.322 din 26.01.2021.
Proiectul ordinii de zi,în forma suplimentată, este supus aprobării și în unanimitate de voturi 11 voturi ,,pentru,, din totalul de 11 este aprobat în forma prezentată astfel:
1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local al comunei Piatra,din anul 2020,pentru finanțarea obiectivelor de investiții pe anul 2021 și pentru acoperirea guolurilor de casă din secțiunea funcționare.
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a comunei Piatra,județul Teleorman,pentru perioada 2021-2027.
3.-Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra,începând cu 01 ianuarie 2021.
4.-Proiect de hotărâre privind decontarea cheeltuielilor de transport pentru personalul didactic care își desfășoară activitatea în cadrul Liceului Teoretic Piatra,pentru luna decembrie 2020.
5.-Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,e-Primăria – administrație locală fără hârtie și ghișee,,

În continuare se trece la prezentare și dezbaterea proiectelor de hotărâri.
Punctul 1 al ordinii de zi.

1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării ecedentului anual al bugetului local al comunei Piatra,din anul 2020,pentru finanțarea obiectivelor de investiții pe anul 2021 și pentru acoperirea golurilor de casă din secțiunea funcționare.
Proiectul de hotărâre este inițiat de dl.primar Strîmbu Costel și are la bază expunerea de motive a acestuia,înregistrată sub nr.229 din 20.01.2021 și raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.262 din 21.01.2021.
De asemenea se constată existența rapoartelor de avizare ale comisiilor de specialitate ale CL Piatra înregistrate sub nr.305 din 26.01.2021.
Întrunind elementele necesare,proiectul de hotărâre este prezentat spre dezbatere,dl.președinte de ședință Beznea Titi-Dănuț solicitând consilierilor locali să se pronunțe individual pentru cele 4 puncte ale art.proiectului de hotărâre.
Separat se supune aprobării cele 4 puncte și se constată că toate,cu 11 voturi ,,pentru,,din totalul de 11,sunt votate favorabil.
Față de această situație se supune aprobării proiectul de hotărâre care în unanimitate de voturi,11 voturi ,,pentru,, este aprobat.

Față de această situație se adoptă HCL nr.1 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local al comunei Piatra,din anul 2020,pentru finanțarea obiectivelor de investiții pe anul 2021 și pentru acoperirea golurilor de casă din secțiunea funcționare.
Se trece la pct.2 al ordinii de zi.
2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a comunei Piatra,județul Teleorman,pentru perioada 2021-2027.
Proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei Piatra și are la bază expunerea de motive a acestuia înregistrată sub nr.230 din 20.01.2021 și raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.263 din 21.01.2021.
De asemenea se constată existența raportului de avizare al comisiei de specialitate a CL înregistrat sub nr.306 din 26.01.2021.
Proiectul de hotărâre este supus dezbaterii.

Nu sunt înregistrate înscrieri la cuvânt și în acest sens proiectul de hotărâre este supus aprobării care întrunește 11 voturi,,pentru,, din totalul de 11 prezenți.

Pentru aceasta se adoptă HCL nr.2 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea Strategiei privind dezvoltarea economică,socială și de mediu a comunei Piatra,județul Teleorman,pentru perioada 2021-2027.

Se trece la pct.3 al ordinii de zi.
3.-Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra,începând cu 01.01.2021.
Proiectul de hotărâre este reinițiat de către dl.primar Strîmbu Costel și are la bază expunerea de motive a acestuia,înregistrată sub nr.231 din 20.01.2021 și raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.264 din 21.01.2021.
De asemenea se constată existența raportului de avizare al comisiei de specialitate înregistrat sub nr.307 din 26.01.2021.
Proiectul de hotărâre se prezintă spre dezbatere cu mențiunea că și în luna decembrie a fost inclus pe ordinea de zi fiind amânat pe motivul apariției unor acte normative cu precizări referitoare la salariile pentru anul 2021.
Luându-se act de cele arătate mai înainte,dl.președinte de ședință supune plenului dezbaterea acestui proiect de hotărâre și constată că este votat în unanimitate de voturi,11 voturi,,pentru,,din totalul de 11.
Față de această situație se adoptă HCL nr.3 din 28 ianuarie 2021 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra,începând cu 01.01.2021.
Se trece la pct 4 al ordinii de zi.
4.-Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic din cadrul Liceului Teoretic Piatra,pentru luna decembrie 2020.
Proiectul de hotărâre este inițiat de dl.primar Strîmbu Costel și are la bază expunerea de motive a acestuia înregistrată sub nr.232 din 20.01.2021 și raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.265 din 21.01.2021.
De aseemenea se constată existența raportului de avizare al comisiei de specialitate a CL Piatra înregistrat sub nr.308 din 26.01.2021.
Proiectul de hotărâre se supune dezbaterii și după aceea constatându-se că nu sunt înscrieri la cuvânt se supune aprobării.
În urma votului liber exprimat proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de voturi,11 voturi,,pentru,, din totalul de 11 prezenți.
Față de aceasta se adoptă HCL nr.4 din 28 ianuarie 2021 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic care își desfășoară activitatea în cadrul Liceului Teoretic Piatra,pentru luna dec.2020.
Se trece la pct.5 al ordinii de zi.
7.-Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.
Proiectul de hotărâre este inițiat de primarul comunei Piatra și are la bază expunerea de motive a acestuia,înregistrată sub nr.233 din 20.01.2021 și raportul compartimentului de specialitate nr.264 din 21.01.2021.
De asemenea se constată existența raportului de avizare înregistrat sub nr.309 din 26 ianuarie 2021 al comisiei de specialitate a CL Piatra.
Proiectul de hotărâre este supus dezbaterii și cu această ocazie se solicită propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
Dl.consilier local Beznea Titi-Dănuț propune pe dl.consilier local Bagairea Valentin- Florin să fie ales președinte de ședință pentru următoarele 3 luni.
Dl.Bagairea acceptă propunerea.
Se solicită alte propuneri.
Nu se mai înregistrează alte propuneri.
Față de această situație,supusă la vot,propunerea pentru dl.Bagairea Valentin-Florin să fie ales președinte de ședință pentru următoarele 3 luni,este aprobată în unanimitate de voturi,11 voturi,,pentru,,din totalul de 11 prezenți.
Urmare acestei hotărâri se adoptă HCL nr.5 din 28 ianuarie 2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.
Se trece la pct.6 al ordinii de zi.
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,e-Primăria – administrație locală fără hârtie și ghișee”.
Proiectul de hotărâre este inițiat de dl.primar Strîmbu Costel și are la bază expunerea de motive a acestuia înregistrată sub nr.320 din 26.01.2021 și raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.321 din 26 ianuarie 2021.
Se constată,de asemenea,existența raportului de avizare al comisiei de specialitate a CL Piatra înregistrat sub nr.323 din 26 ianaurie 2021.
Proiectul de hotărâre întrunind elementele necesare este supus dezbaterii în plenul ședinței și nefiind înscrieri la cuvânt,acesta este supus votării.
În urma votului liber exprimat se constat că proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de voturi,11 voturi ,,pentru,,din totalul de 11 prezenți.
Față de această situație se adoptă HCL nr.6 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea proiectului ,,e-Primăria – administrație locală fără hârtie și ghișee”.
În continuare se trece la prezentarea,spre luare la cunoștiința consiliului local,a unor documente,după cum urmează:

-Adresa nr.3448991 din 30.12.2021 a ISU Teleorman prin care solicită sprijin logistic pentru Garda de intervenție care își desfășoară activitatea în comuna Piatra.
După prezentare și în urma discuțiilor purtate se hotărăște ca să se răspundă că se va acorda sprijin,în continuare,în limita posibilităților bugetului local.

-Solicitarea înregistrată sub nr.244 din 21.01.2021 a d-lui prof.Drăgana Ștefan prin care cere să fie sponsorizat cu o sumă aproximativă de 7000-10.000 lei necesară pentru tipărirea ,,Monografiei comunei Piatra”,lucrare întocmită de acesta.

Solicitarea este supusă aprobării și în unanimiatte de voturi,11 voturi ,,împotrivă,, din totalul de 11 primește aviz nefavorabil pe motiv lipsă de fonduri bugetare.

-Se prezintă spre informare adresa nr.31/06.01.2021 privitor la Raportul de audit financiar nr.43(710)/30.05.2016 al Camerei de Conturi Teleorman.
Din prezentarea făcută rezultă acordarea prelungirii până la data de 29 noiembrie 2021 a termenului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.22 din data de 17.06.2016.
De asemenea,dl.primar Strîmbu Costel supune atenției domnilor consilieri locali despre solicitările diverșilor cetățeni,locuitori ai comunei noastre, privitor la ajutoarele de urgență care în prezent printr-o hotârâre adoptată în anul 2010 este în sumă de 400 lei,sugerând o analiză asupra acesteia în sensul majorării.
Referitor la acest subiect,dl.consilier local Grigore Sorin solicită cuvântul și cere să fie făcut cunoscută sursa financiară pentru majorarea acestor ajutoare de urgență știind faptul că pentru proiectul de hotărâre inițiat și prezentat în ședința de lucru,ordinară,din luna decembrie 2020 privind ajutor pentru nou născuți s-a hotărât amânarea acestuia pe motivul lipsei sursei financiare.
În continuarea cuvântului său,dl.consilier local Grigore Sorin supune atenție plenului că în ședința de lucru,de îndată,a CL Piatra din data de 23 decembrie 2020 a solicitat d-lui primar să informeze consiliul local Situația privind lucrarea executată la alimentarea cu apă a Cișmelei de la biserica din centrul comunei.
Se constată că nici până la această dată nu s-a prezentat cele solicitate, caiet de sarcini,contract de lucrări,deviz de lucrări,întreabă de ce??
Dl.primar Strîmbu Costel răspunde că aceste date pot fi obținute oricând și invită pe dl.consilier local Grigore Sorin în biroul său pentru a lua cunoștință de cele solicitate.
Dl.consilier local Grigore Sorin insistă ca prezentarea să fie făcută întregului consiliu nu lui personal.
Nu mai sunt alte probleme de dezbătut.
Având în vedere cele arătate de mai sus,ședința de lucru atingându-și scopul,dl.președinte de ședință,Beznea Titi-Dănuț,declară închise lucrările ședinței de lucru-ordinară-al consiliu local din 28 ianuarie 2021.
Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL,
Beznea Titi-Dănuț Emil-Costică MORTU

 

PIATRA
28 ianuarie 2021