Selectează o Pagină

 

R O M Â N I A

JUDEȚUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA

Nr.5111 din 17 noiembrie 2023

 

P  R  O  C  E  S   –   V  E  R  B  A  L

 

 

Încheiat astăzi 17 noiembrie 2023,in sedinta de lucru-extraordinară-a Consiliului local al comunei Piatra,judetul Teleorman,unde participă un număr de 11 consilieri locali din totalul de 11(unsprezece) consilieri locali în funcție ,ședința desfașurându-se legal,potrivit prevederilor art.137,alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019,cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ.

Prezența consilierilor locali este următoarea:

 

Nr.   Numele si prenumele                       Formațiunea                           Prezent

crt.   consilierului local                               politică                                DA/NU

1.-  Bagairea Valentin-Florin                        PNL                                     DA

2.-  Blejan Mioara                                         PMP                                     DA

3.-  Călin Marian                                           PNL                                     DA

4.-  Dicu Leonard-Milică                              PPU                                      DA

5.-  Drăgodan Adrian-Ionuț                          PSD                                       DA

6.-  Ispas Florea                                            PNL                                      DA

7.-  Grigore Sorin                          PRO România                                      NU

8.- Mardale Sandu Nicu                               PSD                                      DA

9.-Socol Cristian-Constantin                       PNL                                       DA

10- Socol Mihăiță                                         PNL                                      DA

11- Teodoriu Marius-Liviu                          PSD                                       DA

Ședința de lucru-extraordinară-din data de 17 noiembrie 2023,ora 16.00 este publică, potrivit prevederilor art.138,alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr,.57/2019,cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ,ordinea de zi fiind adusa la cunoștiința locuitorilor comunei Piatra,judetul Teleorman,prin afisaj in locurile publice amenajate si pe site-ul propriu,,primariapiatra.ro”,prin Anuntul inregistrat sub nr.4892  din 13.11.2023.

Consiliul local al comunei Piatra,judetul Teleorman,este întrunit in ședință       de lucru-extraordinară-,la convocarea d-lui primar Strîmbu Costel,prin Dispozitia nr.265 din 13.11.2023,d-nii consileri locali fiind convocati  prin Convocarea înregistrată sub nr.4891 din 13 noiembrie  2023,luând la cunoștiință,sub semnătură,întrunindprevederile.art.133,alin.(2),art.134,alin.(1),lit.a),alin.(3),lit.b),alin.(5) din OUG nr.57/ 2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare.

Convocarea s-a făcut și prin serviciul mesagerie telefonică,whatsapp.

Odată cu notificarea convocarii consilierilor locali pentru sedinta de lucru-  extraordinară- din data de 17.11.2023,s-au pus la dispozitia acestora materialele inscrise in proiectul ordinii de zi.

 

 

 

 

-02-

 

La lucrările ședinței de lucru,în sala de ședințe,participă dl.primar Strîmbu Costel și dl..Mortu Emil-Costică-secretarul general al comunei Piatra,judetul Teleorman .

Dl.consilier local Grigore Sorin,lipsește din localitate,anunțând despre acest fapt, neputând participa la lucrările ședinței de lucru.

La începutul ședinței de lucru dl.secretar general  Mortu Emil-Costică,potrivit prevederilor art.138,alin.(15) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ,cu completările uletrioare,supune spre aprobarea procesul verbal al sedintei anterioare si in urma votului liber exprimat de catre d-nii consilieri locali,se constată ca acesta este votat cu 10 voturi ,,pentru,, din totalul de 10 consilieri locali în funcție prezenti.

Ședința de lucru este condusă de d-l.consilier local Ispas Florea ales prin HCL nr.57 din 31 octombrie 2023.

 

D-l.președinte de ședință prezintă proiectul ordinii de zi :

 

1.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Piatra,județul Teleorman,pe anul

2023.

2.-Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra, judeţul Teleorman,începând cu

luna noiembrie 2023.

3.-Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra, judeţul Teleorman,începând cu

1 ianuarie 2024.

 

D-l.președinte de ședință întreabă dacă mai sunt alte probleme urgente pentru introducerea acestora în proiectul ordinii de zi.

Nu se mai înregistrează alte probleme.

Față de această situație proiectul ordinii de zi este supus aprobării.

Se constată că în unanimitate de voturi,10 voturi ,,pentru,, din totalul de 10 prezenți, este aprobată ordinea de zi.

                  În continuare se trece la prezentare și dezbaterea proiectelor de hotărâre după cum urmează:

 

1.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Piatra,județul Teleorman,pe anul

2023.

 

Proiectul de hotărâre este inițiat de dl.primar  și are la bază referatul de aprobare al acestuia,înregistrat sub nr.4834 din 10.11.2023 și raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4888 din 13.11.2023.

De asemenea se constată existența rapoartelor de avizare ale comisiilor de specialitate ale CL Piatra înregistrate sub nr.5080 din 16.11.2023.

Proiectul de hotărâre împreună cu materialele care au stat la baza inițierii acestuia este prezentat dezbaterii și apoi au loc discuții libere pe marginea acestora.

Față de această situație,

Luându-se act de cele prezentate,este necesar alocarea de sume pentru susținerea chletuielilor pentru salarii.

  • Nu sunt înregistrate înscrieri la cuvânt drept pentru care se supune la vot proiectul de hotărâre.

 

 

-03-

 

În urma votului liber exprimat,prin ridicarea mâinii , se constată următoarele:

-cu 10 voturi ,,pentru,, din totalul de 10 prezenți, proiectul de hotărâre este aprobat.

Față de acest vot se constată că proiectul de hotărâre întrunește voturile necesare și este aprobat astfel încât se adoptă HCL nr.59 din17 noiembrie 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Piatra,județul Teleorman,pe anul 2023.

 

              Pct.2.al ordinii de zi

 

2.-Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra, judeţul Teleorman,începând cu

luna noiembrie 2023.

               Proiectul de hotărâre este inițiat de dl.primar Strîmbu Costel și are la baza referatul de aprobare al acestuia,înregistrat sub nr.4835 din 10.11.2023 și raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4889 din 13.11.2023.

De asemenea se constată existența raportului de avizare al comisiilor de specialitate ale consilului local al comunei Piatra,înregistrat sub nr.5081 din 16.11.2023.

Proiectul de hotărâre împreună cu materialele care au stat la baza inițierii acestuia este prezentat dezbaterii.

Față de această situație,

Luându-se act de scopul inițierii proiectului de hotârâre nu sunt înregistrate înscrierii la cuvânt pentru care proiectul de hotărâre este supus aprobării.

În urma votului liber exprimat,prin ridicarea mâinii,proiectul de hotărâre este aprobat cu 10 voturi ,,pentru,,din totalul de 10 exprimate.

Față de această situație,se adoptă HCL nr.60 din 17 noiembrie 2023

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra, judeţul Teleorman,începând cu luna noiembrie 2023.

 

Pct.3 al ordinii de zi

 

3.-Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra, judeţul Teleorman,începând cu

1 ianuarie 2024.

 

Proiectul de hotărâre este inițiat de dl.primar Strîmbu Costel și are la baza referatul de aprobare al acestuia,înregistrat sub nr.4836 din 10.11.2023 și raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4890 din 13.11.2023.

De asemenea se constată existența raportului de avizare al comisiilor de specialitate ale consilului local al comunei Piatra,înregistrat sub nr.5082 din 16.11.2023.

Proiectul de hotărâre împreună cu materialele care au stat la baza inițierii acestuia este prezentat dezbaterii.

Față de această situație,

Luându-se act de scopul inițierii proiectului de hotârâre nu sunt înregistrate înscrierii la cuvânt pentru care proiectul de hotărâre este supus aprobării.

În urma votului liber exprimat,prin ridicarea mâinii,proiectul de hotărâre este aprobat cu 10 voturi ,,pentru,,din totalul de 10 exprimate.

 

 

-04-

 

Față de această situație,se adoptă HCL nr.61 din 17 noiembrie 2023

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra, judeţul Teleorman,începând cu 1 ianuarie 2024.

 

Nu mai sunt alte probleme de dezbătut.

 

Având în vedere cele arătate de mai sus,ședința de lucru atingându-și scopul,d-l.președinte de ședință,Ispas Florea,declară închise lucrările ședinței de lucru-extraordinară-al consiliului local  din 17 noiembrie 2023.

 

Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         SECRETAR GENERAL,

Ispas Florea                                                                        Emil-Costică Mortu

 

 

PIATRA

17 noiembrie 2023