Selectează o Pagină

PROCES VERBAL – sedinta CL

 

R O M Â N I A

JUDEȚUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA

Nr.1974 din 28 aprilie 2022

 

P  R  O  C  E  S   –   V  E  R  B  A  L

 

Încheiat astăzi 28 aprilie  2022,in sedinta de lucru-ordinară-a Consiliului local al comunei Piatra,judetul Teleorman,unde participă un număr de 11 (unsprezece)consilieri locali din totalul de 11(unsprezece) consilieri locali ,ședința desfașurându-se legal,potrivit prevederilor art.137,alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019,cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ.

Prezența consilierilor locali este următoarea:

 

Nr.   Numele si prenumele                       Formațiunea                           Prezent

crt.   consilierului local                               politică                                DA/NU

1.-  Bagairea Valentin-Florin                        PNL                                     DA

2.-  Batalu Gabi-Sorin                                   PNL                                     DA

3.-  Blejan Mioara                                         PMP                                     DA

4.-  Călin Marian                                           PNL                                     DA

5.-  Dicu Leonard-Milică                              PPU                                      DA

6.-  Drăgodan Adrian-Ionuț                          PSD                                      DA

7.-  Ispas Florea                                            PNL                                      DA

8.-  Grigore Sorin                          PRO România                                      DA

9.- Mardale Sandu Nicu                               PSD                                       DA

10- Socol Mihăiță                                         PNL                                      DA

11- Teodoriu Marius-Liviu                          PSD                                       DA

Ședința de lucru-ordinară-din data de 28 aprilie 2022,ora 15.00 este publică, potrivit prevederilor art.138,alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr,.57/2019,cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ,ordinea de zi fiind adusa la cunoștiința locuitorilor comunei Piatra,judetul Teleorman,prin afisaj in locurile publice amenajate si pe site-ul propriu,,primariapiatra.ro”,prin Anuntul inregistrat sub nr.1878  din 21.04.2022.

Consiliul local al comunei Piatra,judetul Teleorman,este întrunit in ședință       de lucru-ordinară-,la convocarea d-lui primar Strîmbu Costel,prin Dispozitia nr.73 din 21 aprilie 2022,d-nii consileri locali fiind convocati  prin Convocarea înregistrată sub nr.1877 din 21 aprilie 2022,luând la cunoștiință,sub semnătură,întrunind prevederile.art.133,alin.(1),art.134,alin.(1),lit.a),alin.(2),alin.(3),lit.a),alin.(5) din OUG nr.57/ 2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare.

Convocarea s-a făcut și prin serviciul mesagerie telefonică,whatsapp.

Odată cu notificarea convocarii consilierilor locali pentru sedinta de lucru-  ordinară- din data de 28.04.2022,s-au pus la dispozitia acestora materialele inscrise in proiectul ordinii de zi.

La lucrările ședinței de lucru,în sala de ședințe,participă dl.primar Strîmbu Costel, dl..Mortu Emil-Costică-secretarul general al comunei Piatra,judetul Teleorman.

 

 

-02-

 

La începutul ședinței de lucru dl.secretar general  Mortu Emil-Costică,potrivit prevederilor art.138,alin.(15) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ,cu completările uletrioare,supune spre aprobarea procesul verbal al sedintei anterioare si in urma votului liber exprimat de catre d-nii consilieri locali,se constată ca acesta este votat cu 11 voturi ,,pentru,, din totalul de 11 consilieri locali în funcție prezenti.

Ședința de lucru este condusă de d-na.consilier local Blejan Mioara aleasă prin HCL nr.4 din 28 ianuarie 2022.

 

D-na.președinte de ședință prezintă proiectul ordinii de zi :

 

1.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Piatra,județul Teleorman,pe anul 2022.

2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și  Ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra,județul Teleorman pentru anul 2022.

3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul comunei Piatra.

4.-Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic care își desfășoară actiivitatea în cadrul Liceului Teoretic Piatra pentru luna martie 2022.

5.-Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.

6.-Întrebări,interpelări,declarații politice,diverse.

 

Dl.președinte de ședință întreabă dacă mai sunt alte probleme urgente pentru introducerea acestora în proiectul ordinii de zi.

Nu se mai înregistrează alte probleme.

Față de această situație proiectul ordinii de zi este supus aprobării.

Se constată că în unanimitate de voturi,11 voturi ,,pentru,, din totalul de 11 este aprobată ordinea de zi .

 

                  În continuare se trece la prezentare și dezbaterea proiectelor de hotărâri incluse în ordinea de zi.

 

Punctul 1 al ordinii de zi.

 

1.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Piatra,județul Teleorman,pe anul 2022..

Proiectul de hotărâre este inițiat de dl.primar Strîmbu Costel și are la bază referatul de aprobare al acestuia,înregistrat sub nr.1869 din 21.04.2022 și raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.1873 din 27.04.2022.

De asemenea se constată existența rapoartelor de avizare ale comisiilor de specialitate ale CL Piatra înregistrate sub nr.1923 din 27.04.2022.

Nu sunt înregistrate înscrieri la cuvânt drept pentru care se supune la vot proiectul de hotărâre.

În urma votului liber exprimat,prin ridicarea mâinii,se constată următoarele;

 

 

-03-

-cu 11(unsprezece) voturi ,,pentru,, din totalul de 11 prezenți, proiectul de hotărâre este aprobat.

Față de acest vot se constată că proiectul de hotărâre întrunește voturile necesare și este aprobat astfel încăt se adoptă HCL nr.19 din 28 aprilie 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Piatra,județul Teleorman,pe anul 2022.

 

 

              Se trece la pct.2 al ordinii de zi.

Pct.2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și  Ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra,județul Teleorman pentru anul 2022.

Proiectul de hotărâre este inițiat de dl.primar Strîmbu Costel și are la bază referatul de aprobare înregistrat sub nr.1870 din 21.04.2022 și raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.1874 din 21 aprilie 2022.

De asemenea se înregistrează existența rapoartelor de avizare ale comisiilor de specialitate ale CL Piatra,înregistrate sub nr.1924 din 27 aprilie 2022.

Proiectul de hotărâre este prezentat și dezbătut în plen și reise că acesta are drept bază comunicarea Ordinului Prefectului privitor la numărul maxim de posturi care este de 28 cu mențiunea că anul acesta avem cu 2 posturi mai mult ca anii trecuți.

Posturile repartizate sunt propuse pentru compartimentul administrativ,1 post contractual de muncitor calificat(tractorist) și 1 post contractual de muncitor necalificat.

Nu se înregistrează discuții pe marginea proiectului de hotărâre drept pentru care se supune aprobării.

Supus la vot,proiectul de hotărâre este aprobat ân unanimitate de voturi,11 voturi ,,pentru,, din totalul de 11 prezenți.

 

Față de această situație,se adoptă HCL nr.20 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea Organigramei și Ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra,județul Teleorman pentru anul 2022.

 

           Se trece la pct.3 al ordinii de zi.

Pct.3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul comunei Piatra.

Proiectul de hotărâre e inițiat de dl.primar Strîmbu Costel urmare  și are la bază referatul de aprobare al acestuia,înregistrat sub nr.1579 din 07.04.2022 și raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.1581 din 07 aprilie 2022.

De asemenea se constată existența raportului de avizare ale comisiilor de specialitate ale CL înregistrate sub nr.1925/27.04.2022.

Se constată respectarea procedurii de publicitate a proiectului de hotărâre.

Proiectul de hotărâre este supus dezbaterii.

Se înregistrează înscrieri la cuvânt.

-dl.consilier local Grigore Sorin solicită cuvântul și întreabă dacă imobilul Complex comercial al Consumcoop Piatra se regăsește în aplicarea acestui Regulament.

Dl.primar îi confirmă acest aspect.

-întreabă de ce dl.primar nu se regăsește în componența comisiei care se constituie pentru aplicarea acestui Regulament?..

 

-04-

 

-propune plenului ca dl.primar să fie președintele acestei comisii

Se înregistrează discuții contradictorii între dl.Grigore și dl.primar Strîmbu pe tema constituirii comisiei de aplicarea a Regulamentului susmenționat.

În continuare dl.Grigore Sorin în cuvântul său își exprimă neîncrederea pentru dl.viceprimar Bagairea Valentin-Florin care este propus de dl.primar să fie președintele comisieid e aplicare a Regulamentului în discuție…drept pentru care adresează întrebarea d-lui primar …,,dacaă este mulțumit de activitatea d-lui viceprimar privitor la starea domeniului public al localității din pct.de vedere al întreținerii,curățeniei ș.a.

Răspunsul d-lui primar este că ,,,da,foarte mulțumit,,!!

În urma acestui răspuns,dl.consilier local Grigore Sorin afirmă că în prezent domeniul public este …,,varză”..și nu poți numi un președinte de așa comisie așa ca unul(referire la d-l viceprimar Bagairea Valentin)care este corigent la gestionarea domeniului public…

Nu se mai înregistrează alte discuții.

După dezbatere proiectul de hotărâre este supus aprobării.

Supus aprobării este aprobat în unanimitate de voturi,11 voturi ,,pentru,,din totalul de 11 prezenți.

Pentru asta se adoptă HCL nr.21 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul comunei Piatra.

 

            Se trece la pct.4 al ordinii de zi.

Pct.5.-Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic,navetiști,care activează în cadrul Liceului Teoretic Piatra,pentru luna martie 2022.

Proiectul de hotărâre este inițiat de dl.primar și are la bază referatul de aprobare al acestuia,înregistrat sub nr.1871 din 21 aprilie 2022 și raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.1875 din 21 aprilie 2022.

Se constată existența și raportului de avizare înregistrat sub nr.1926 din 27 aprilie 2022 al comisilor de specialitate ale CL Piatra.

Proiectul de hotărâre este supus dezbaterii.

Nu se înregistrează înscrieri la cuvânt și față de această situație,proiectul de hotărâre,este supus aprobării.

Cu 11 voturi ,,pentru,, din totalul de 11 prezenți,proiectul de hotărâre,este aprobat.

În urma acestui fapt se adoptă HCL nr.22 din 28 aprilie 2022 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic,navetiși,care activează în cadrul Liceului Teoretic Piatra,pentru luna martie 2022.

 

               Se trece la pct.5 al ordinii de zi.

Pct.6.-Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.

D-l primar Strîmbu Costel a inițiat proiectul de hotărâre de mai sus și are la bază  referatul de aprobare nr.1872/21.04.2022 și raportul compartimentului de specialitate nr.1876 din 21.04.2022,documente care stau la baza inițierii proiectului de hotărâre.

De asemenea se constată existența raportului de avizare nr.1927 din 27.04.2022 al comisiilor de specialitate ale CL Piatra.

Intrunind elementele necesare proiectul de hotărâre este supus dezbaterii.

 

-05-

Constatându-se necesitatea alegerii unui nou președinte de ședință pentru următoarele 3 luni,se solicită propuneri în acest sens.

Dl.consilier local(viceprimar) Bagairea Valentin-Florin propune pe dl.consilier local Socol Mihăiță,care acceptă propunerea.

Nu se mai înregistrează altă propunere.

Propunerea făcută este supusă aprobării prin vot pe buletine de vot care sunt înmânate,de dl.secretar general Mortu Emil-Costică,fiecărui consilier local.

După vot se constată că în unanimitate de voturi,11 voturi ,,DA,,dl consilier local Socol Mihăiță este ales președinte de ședință pentru următoarele 3 luni.

 

Față de această situație se adoptă HCL nr.23 din 28 aprilie 2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni.

 

               Se trece la pct.6 al ordinii de zi.

Pct.8.-Întrebări,interpelări,declarații politice,diverse.

La acest pct.al ordinii de zi,dl.secretar general Mortu Emil-Costică prezintă următoarele materiale,spre luare la cunoștință,după cum urmează:

1-Adresa nr.871 din 07.04.2022 a Liceului Teoretic Piatra prin care face cunoscut despre incendiul produs la imobilul din incinta Grădinițe de copii unde a funcționat centrala termică și solicită alocare de fonduri pentru reparații și achiziționarea unei noi centrale termice.

Au loc discuții libere pe această temă și se ajunge la concluzia că trebuiesc identificate fonduri bănești și incluse în rectificarea bugetului local pentru această cauză.

2.-Adresa nr.902545/18.02.2021 a ANRSC privitor la Serviciul de alimentare cu apă.

Se prezintă adresa de către dl.viceprimar Bagairea Valentin-Florin de unde reiese un plan de măsuri ce trebuie dus la îndeplinire în reorganizarea Serviciului de alimentare cu apă cu persoanlitate juridică.

Față de acest aspect se înregistrează discuții libere care conchid spre un singur lucru.. prin înființare unui serviciu cu personalitate juridică la nivelul localității noastre,,nu se poate asigura funcționarea acestuia din  punct de vedere financiar,fiecare dintre cei prezenți exprimându-și îndoiala în acest sens.

După discuțiile purtate dl.primar Strîmbu Costel solicită ca domnii consilieri locali să-și exprime opțiunea prin vot în acest sens.

Urmare acestui fapt,d-na președinte de ședință Blejan Mioara supune votului demersul ce trebuie făcut pentru reorganizarea serviciului de alimentare cu apă cu personalitate juridică.

În urma votului liber exprimat se constată în unanimitate de voturi,11 voturi ,,împotrivă” reorganizării serviciului cu personalitate juridică și deocamndată să se mențină forma actuală de organizare.

Nu mai sunt alte probleme de dezbătut.

Având în vedere cele arătate de mai sus,ședința de lucru atingându-și scopul,d-na.președinte de ședință,Blejan Mioara,declară închise lucrările ședinței de lucru-ordinară-al consiliului local  din 28 aprilie 2022.

Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         SECRETAR GENERAL,

Mioara Blejan                                                                    Emil-Costică Mortu

 

PIATRA

28 aprilie 2022