Selectează o Pagină

PROCES VERBAL – sedinta CL

 

 

R O M Â N I A

JUDEȚUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA

Nr.693 din 15 februarie 2023

 

P  R  O  C  E  S   –   V  E  R  B  A  L

 

 

Încheiat astăzi 15 februarie 2023,in sedinta de lucru-de îndată-a Consiliului local al comunei Piatra,judetul Teleorman,unde participă un număr de 8 consilieri locali din totalul de 11(unsprezece) consilieri locali în funcție ,ședința desfașurându-se legal,potrivit prevederilor art.137,alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019,cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ.

Prezența consilierilor locali este următoarea:

 

Nr.   Numele si prenumele                       Formațiunea                           Prezent

crt.   consilierului local                               politică                                DA/NU

1.-  Bagairea Valentin-Florin                        PNL                                     DA

2.-  Blejan Mioara                                         PMP                                     DA

3.-  Călin Marian                                           PNL                                     DA

4.-  Dicu Leonard-Milică                              PPU                 NU-lipsă localitate

5.-  Drăgodan Adrian-Ionuț                          PSD                                       DA

6.-  Ispas Florea                                            PNL                                      DA

7.-  Grigore Sorin                          PRO România                 NU-lipsă localitate

8.- Mardale Sandu Nicu                               PSD                  NU-lipsă localitate

9.-Socol Cristian-Constantin                       PNL                                       DA

10- Socol Mihăiță                                         PNL                                      DA

11- Teodoriu Marius-Liviu                          PSD                                       DA

Ședința de lucru-de îndată-din data de 15 februarie 2023,ora 8.30 este publică, potrivit prevederilor art.138,alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr,.57/2019,cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ,ordinea de zi fiind adusa la cunoștiința locuitorilor comunei Piatra,judetul Teleorman,prin afisaj in locurile publice amenajate si pe site-ul propriu,,primariapiatra.ro”,prin Anuntul inregistrat sub nr.677  din 14.02.2023.

Consiliul local al comunei Piatra,judetul Teleorman,este întrunit in ședință       de lucru-de îndată-,la convocarea d-lui primar Strîmbu Costel,prin Dispozitia nr.74 din 14 februarie 2023,d-nii consileri locali fiind convocati  prin Convocarea înregistrată sub nr.676 din 14 februarie 2023,luând la cunoștiință,sub semnătură,întrunindprevederile.art.133,alin.(2),art.134,alin.(1),lit.a),alin.(3),lit.b),alin.(5) din OUG nr.57/ 2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare.

Convocarea s-a făcut și prin serviciul mesagerie telefonică,whatsapp.

Odată cu notificarea convocarii consilierilor locali pentru sedinta de lucru-  de îndată- din data de 15.02.2023,s-au pus la dispozitia acestora materialele inscrise in proiectul ordinii de zi.

 

 

 

-02-

 

La lucrările ședinței de lucru,în sala de ședințe,participă dl.primar Strîmbu Costel și dl..Mortu Emil-Costică-secretarul general al comunei Piatra,judetul Teleorman .

D-l consilieri locali Grigore Sorin și Mardale Sandu-Nicu lipsesc din localitate la data ținerii ședinței de lucru,anunțând telefonic  despre aceasta situație.

La începutul ședinței de lucru dl.secretar general  Mortu Emil-Costică,potrivit prevederilor art.138,alin.(15) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ,cu completările uletrioare,supune spre aprobarea procesul verbal al sedintei anterioare si in urma votului liber exprimat de catre d-nii consilieri locali,se constată ca acesta este votat cu 8 voturi ,,pentru,, din totalul de 8 consilieri locali în funcție prezenti.

Ședința de lucru este condusă de d-l.consilier local Socol Cristian-Constantin ales prin HCL nr.7 din 27 ianuarie 2023.

Ședința de lucru fiind statutară,

D-l.președinte de ședință prezintă proiectul ordinii de zi :

 

 

1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ REABILITAREA MODERATA A GRADINITEI DIN COMUNA PIATRA , JUDETUL TELEORMAN ” a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 — Fondul Local

 

 

D-l.președinte de ședință întreabă dacă mai sunt alte probleme urgente pentru introducerea acestora în proiectul ordinii de zi.

Nu se mai înregistrează alte probleme.

Față de această situație proiectul ordinii de zi este supus aprobării.

Se constată că în unanimitate de voturi,8 voturi ,,pentru,, din totalul de 8 prezenți, este aprobată ordinea de zi .

 

                  În continuare se trece la prezentare și dezbaterea proiectului de hotărâre nr.1 inclus în ordinea de zi.

 

 

1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ REABILITAREA MODERATA A GRADINITEI DIN COMUNA PIATRA , JUDETUL TELEORMAN ” a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 — Fondul Local

 

 

Proiectul de hotărâre este inițiat de dl.primar  și are la bază referatul de aprobare al acestuia,înregistrat sub nr.674 din 14.02.2023 și raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.675 din 14.02.2023.

De asemenea se constată existența rapoartelor de avizare ale comisiilor de specialitate ale CL Piatra înregistrate sub nr.690 din 15.02.2023.

Proiectul de hotărâre împreună cu materialele care au stat la baza inițierii acestuia este prezentat dezbaterii și apoi au loc discuții libere pe marginea acestora.

 

 

 

 

 

Dl.primar Strîmbu Costel face precizări în legătură cu scopul inițierii acestui proiect de hotărâre,încadrându-se în planul de acțiune de modernizare a unităților de învățământ de la nivelul localității.

Față de această situație,

Nu mai sunt înregistrate înscrieri la cuvânt drept pentru care se supune la vot proiectul de hotărâre.

În urma votului liber exprimat,prin ridicarea mâinii , se constată următoarele;

-cu 8(opt) voturi ,,pentru,, din totalul de 8 prezenți, proiectul de hotărâre este aprobat.

 

Față de acest vot se constată că proiectul de hotărâre întrunește voturile necesare și este aprobat astfel încăt se adoptă HCL nr.11 din 15 februarie 2023

privind: privind aprobarea proiectului „ REABILITAREA MODERATA A GRADINITEI DIN COMUNA PIATRA , JUDETUL TELEORMAN ” a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 — Fondul Local.

 

Nu mai sunt alte probleme de dezbătut.

 

Având în vedere cele arătate de mai sus,ședința de lucru atingându-și scopul,d-l.președinte de ședință,Socol Cristian-Constantin,declară închise lucrările ședinței de lucru-de îndată-al consiliului local  din 15 februarie 2023.

Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         SECRETAR GENERAL,

Socol Cristian-Constantin                                                  Emil-Costică Mortu

 

 

PIATRA

15 februarie 2023