Selectează o Pagină

 

R O M Â N I A

JUDEȚUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA

Nr.4087 din 28 septembrie 2023

 

P  R  O  C  E  S   –   V  E  R  B  A  L

 

Încheiat astăzi 28 septembrie 2023,in sedinta de lucru-ordinară-a Consiliului local al comunei Piatra,judetul Teleorman,unde participă un număr de 11 (unsprezece)consilieri locali din totalul de 11(unsprezece) consilieri locali în funcție ,ședința desfașurându-se legal,potrivit prevederilor art.137,alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019,cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ.

Prezența consilierilor locali este următoarea:

 

Nr.   Numele si prenumele                       Formațiunea                           Prezent

crt.   consilierului local                               politică                                DA/NU

1.-  Bagairea Valentin-Florin                        PNL                                     DA

2.-  Blejan Mioara                                         PMP                                     DA

3.-  Călin Marian                                           PNL                                     DA

4.-  Dicu Leonard-Milică                              PPU                                      DA

5.-  Drăgodan Adrian-Ionuț                          PSD                                      DA

6.-  Ispas Florea                                            PNL                                      DA

7.-  Grigore Sorin                          PRO România                                      DA

8.- Mardale Sandu Nicu                               PSD                                       DA

9.- Socol Cristian-Constantin                       PNL                                      DA

10- Socol Mihăiță                                         PNL                                      DA

11- Teodoriu Marius-Liviu                          PSD                                       DA

Ședința de lucru-ordinară-din data de 28 septembrie 2023,ora 16.00 este publică, potrivit prevederilor art.138,alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr,.57/2019,cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ,ordinea de zi fiind adusa la cunoștiința locuitorilor comunei Piatra,judetul Teleorman,prin afisaj in locurile publice amenajate si pe site-ul propriu,,primariapiatra.ro”,prin Anuntul inregistrat sub nr.3997 din 22.09.2023.

Consiliul local al comunei Piatra,judetul Teleorman,este întrunit in ședință       de lucru-ordinară-,la convocarea d-lui primar Strîmbu Costel,prin Dispozitia nr.217 din 22 septembrie 2023,d-nii consileri locali fiind convocati  prin Convocarea înregistrată sub nr.3996 din 22 septembrie 2023,luând la cunoștiință,sub semnătură,întrunind prevederile.art.133,alin.(1),art.134,alin.(1),lit.a),alin.(2),alin.(3), lit.a),alin.(5) din OUG nr.57/ 2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare.

Convocarea s-a făcut și prin serviciul mesagerie telefonică,whatsapp.

Odată cu notificarea convocarii consilierilor locali pentru sedinta de lucru-  ordinară- din data de 28.09.2023,s-au pus la dispozitia acestora materialele inscrise in proiectul ordinii de zi.

La lucrările ședinței de lucru,în sala de ședințe,participă  d-nii Strîmbu Costel,primar și Mortu Emil-Costică-secretarul general al comunei Piatra,judetul Teleorman.

 

 

-02-

 

.

Se constată că în sala de ședințe sunt prezenti d-nii Filip Constantin și Filip Adrian,locuitori al comunei Piatra,care doresc să asiste la defășurarea ședinței de lucru,ordinară,a CL Piatra din această zi.,aceasta fiind făcut cunoscut și de președintele de ședință.

La începutul ședinței de lucru dl.secretar general  Mortu Emil-Costică,potrivit prevederilor art.138,alin.(15) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare,privind Codul administrativ,cu completările uletrioare,supune spre aprobarea procesul verbal al sedintei anterioare si in urma votului liber exprimat de catre d-nii consilieri locali,se constată ca acesta este votat cu 11 voturi ,,pentru,, din totalul de 11 consilieri locali în funcție prezenti.

Ședința de lucru este condusă de d-l consilier local Teodoriu Marius-Liviu ales prin HCL nr.42  din 31 iulie  2023.

 

D-l.președinte de ședință prezintă proiectul ordinii de zi :

 

1.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Piatra,județul Teleorman,pe anul 2023.

2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil-teren

înscris în CF nr.20419 aflat în domeniul public al comunei Piatra,județul Teleorman.

3.-Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată a comunei Piatra asupra terenului intravilan în suprafață de 845 mp.

4.-Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților CL Piatra în noul Consiliul de administrație al Liceului Teoretic Piatra.

5.-Întrebări,interpelări,declarații politice,diverse.

 

 

Dl.președinte de ședință întreabă dacă mai sunt alte probleme urgente pentru introducerea acestora în proiectul ordinii de zi.

Nu se mai înregistrează alte probleme.

Față de această situație proiectul ordinii de zi este supus aprobării.

Se constată că în unanimitate de voturi 11 voturi ,,pentru,, din totalul de 11 este aprobată ordinea de zi .

                  În continuare se trece la prezentare și dezbaterea proiectelor de hotărâri incluse în ordinea de zi.

                 Punctul 1 al ordinii de zi:

 

1.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Piatra,județul Teleorman,pe anul 2023.

Proiectul de hotărâre este inițiat de dl.primar Strîmbu Costel și are la bază referatul de aprobare al acestuia,înregistrat sub nr.3987  din 22.09.2023 și raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.3991 din 22.09.2023.

De asemenea se constată existența rapoartelor de avizare ale comisiilor de specialitate ale CL Piatra înregistrate sub nr.4064 din 27.09.2023.

Se dezbate proiectul de hotărâre cu documentele care au stat la baza inițierii acestuia.

Dl.primar Strîmbu Costel face precizări referitor la sumele de bani care fac scopul rectificării bugetare.

 

 

 

-03-

 

dl.consilier local Grigore Sorin – face referire la sumele de bani care se alocă consultanței proiectelor de investiții aratând că se puteau face altceva constructiv cu aceștia.

 

Nu mai sunt înregistrate înscrieri la cuvânt drept pentru care se supune la vot proiectul de hotărâre.

În urma votului liber exprimat,prin ridicarea mâinii,se constată următoarele:

 

-cu 10 voturi ,,pentru,, și o abținere(Grigore Sorin)din totalul de 11 prezenți, proiectul de hotărâre este aprobat.

Față de acest vot se constată că proiectul de hotărâre întrunește voturile necesare și este aprobat astfel încăt se adoptă HCL nr.48 din 28 septembrie 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Piatra,județul Teleorman,pe anul 2023.

 

            Se trece la pct.2 al ordinii de zi.

2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil-teren

înscris în CF nr.20419 aflat în domeniul public al comunei Piatra,județul Teleorman.

 

Proiectul de hotărâre este inițiat de dl.primar și are la bază referatul de aprobare al acestuia,înregistrat sub nr.3988 din 22 septembrie 2023 și raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.3992 din 22 septembrie 2023.

Se constată existența și raportului de avizare înregistrat sub nr.4065 din 27 septembrie 2023 al comisiilor de specialitate ale CL Piatra.

Proiectul de hotărâre este supus dezbaterii.

dl.primar Strîmbu Costel face cunoscut că această inițiere este necesară pentru completarea dosarului ce se va depune pentru accesarea proiectului de investiții .. panouri fotovoltaice …la Uzina de alimentare cu apă.

Nu se înregistrează înscrieri individuale la cuvânt și față de această situație,proiectul de hotărâre,este supus aprobării.

Cu 11 voturi ,,pentru,, din totalul de 11 prezenți,proiectul de hotărâre,este aprobat,prin ridicarea mâinii.

În urma acestui fapt se adoptă HCL nr.49 din 28 septembrie 2023 privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil-teren înscris în CF nr.20419 aflat în domeniul public al comunei Piatra,județul Teleorman

 

Se trece la pct.3 al ordinii de zi.

 

3.-Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată a comunei Piatra asupra terenului intravilan în suprafață de 845 mp.

 

Proiectul de hotărâre este inițiat de dl.primar  și are la bază referatul de aprobare înregistrat sub nr.3989 din 22 septembrie 2023 și raportul compartimentului de specialitate nr.3993 din 22 septembrie 2023.

De asemenea se constată existența raportului de avizare înregistrat sub nr.4066 din 27 septembrie 2023 al comisiilor de specialitate ale CL Piatra.

 

 

 

 

-04-

Proiectul de hotărâre cu documentele care au stat la baza inițierii acestuia se prezintă spre dezbatere.

Dl.secretar general Mortu Emil-Costică face cunoscut despre situația acestui teren,care se situează în imediata vecinătate a societății comerciale une se va înființa complexul de reproducție suine din comuna noastră,așa cum rezultă și din planul de amplasament anexat la proiectul de hotărâre.

Se înregistrează discuții libere pe marginea construcțiilor ce se desfășoară la societatea amintită reieșind aspecte pozitive în ce privește investiția desfășurată la nivelul comunei noastre.

După toate acestea,

Nu se mai înregistrează înscreieri la cuvânt și în acest sens,proiectul de hotărâre este supus aprobării.

În urma votului,liber exprimat,prin ridicarea mâinii,se constată că proiectul de hotărâre este aprobat cu 11 voturi din totalul de 11 voturi exprimate.

Față de cele arătate mai sus,se adoptă HCL nr.50 din 28 septembrie privind

constatarea dreptului de proprietate privată a comunei Piatra asupra terenului intravilan în suprafață de 845 mp.

 

                Se trece la pct.4 al ordinii de zi.

4.-Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților CL Piatra în noul Consiliul de administrație al Liceului Teoretic Piatra.

 

                 Proiectul de hotărâre este inițiat de dl.primar Strîmbu Costel și are la bază referatul de aprobare al acestuia,înregistrat sub nr.3999 din 22 septembrie 2023 și raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.3994 din 22 septembrie 2023.

De asemenea se constată existența raportului de avizare înregistrat sub nr.4067 din 27 septembrie 2023 al comisiilor de specialitate ale consiliului local aal comunei Piatra.

Pentru desemnare,se solicită propuneri în acest sens.

dl.viceprimar Bagairea Valentin-Florin îl propune pe dl.consilier local Dicu Leonard- Milică,care acceptă propunerea.

d-na consilier local Blejan Mioara îl propune pe dl.consilier local Teodoriu Marius-Liviu,ca acceptă propunerea.

Nu mai sunt înregistrate alte propuneri.

Față de această situație se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele două propuneri.

În urma votului liber exprimat,prin ridicarea mâinii,proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de voturi,11 voturi ,,pentru,, din totalul de 11 exprimate.

În acest sens se adoptă HCL nr.51 din 28 septembrie 2023 privind desemnarea reprezentanților CL Piatra în noul Consiliul de administrație al Liceului Teoretic Piatra.

 

În continuare se trece la pct.5 al ordinii de zi.

5.-Întrebări,interpelări,declarații politice,diverse.

La acest pct.al ordinii de zi se prezintă:

1.-adresa nr.2046 din 14 septembrie 2023 a Liceului Teoretic Piatra prin care solicită

alocare unor sume de bani în bugetul local pentru unele curse suplimentare ale microbuzului școlar pentru trasportul elevilor navetiși pe ruta Piatra-Viișoara și retur.

 

 

-05-

 

Solicitarea este aprobată cu 11 voturi ,,pentru,,.

 

2.-Adresa nr.AGP.20230901 .1 din 01.09.2023  a SC AGROVA PORK FARM prin care solicit sprijin în depozitarea temporară a unei cantități de pământ pe teren care aparține     UAT Piatra…pamânt ce va fi refolosit în amenajarea lagunelor fermei de suine.

Solicitarea este aprobată cu 11 voturi ,,pentru,,.

 

3.-Întrebări:

dl.consilier local Mardale Sandu-Nicu întreabă dacă capacele de la canalizare se vor .. scoate ..la nivelul asfaltului ce se va turna??

dl.primar Strîmbu Costel – raspunde :da

 

-dl.consilier local Grigore Sorin întreabă dacă în proiectul investiției de modernizare     drumuri locale,este prevăzut să se pună piatra spartă înainte de asfaltare?

dl.primar Strîmbu Costel  – răspunde că se poate consulta proiectul tehnic în acest sens.

 

În continuare.

Dl.președinte de ședință întreabă cetățenii care au asistat la lucrările ședinței: d-nii Filip Constantin și Filip Adrian,dacă au ceva problem de prezentat???…

Față de această situație:

 

-dl.Filip Adrian,cetățean al comunei Piatra,asistând la desfășurarea ședinței  de lucru,solicită permisiunea să adreseze unele întrebări la care dorește să primească răspuns…

– date referitoare la Regulamentul aprobat la Serviciul de alimentare cu apă și canalizare

dl.secretar general Mortu Emil-Costică– răspunde:se poate consulta,fără probleme,la compartimentul financiar-contabil,achiziții publice al –respectiv la d-na insp.s Mardale C.

– dacă Primăria comunală are pagină pe fb?

dl.secretar general Mortu Emil-Costică răspunde : nu. ..există site oficial.

 

– dacă consilierii locali știu unde este situat terenul care face obiectul HCL nr.50 care a

a fost adoptată??

Această întrebare declanșează stupoare și indignare între d-nii consilierii locali în felul

cum a fost adresată.

 

-dl.Filip Constantin solicită cuvântul și arată:

-în primul rând atrage atenția despre modul de comportament al unor consilier locali care

părăsesc sala de ședințe fără aprobarea președintelui de ședință.

Privitor la întrebarea d-lui consilier local Grigore Sorin referitor la piatra spartă care

să se pună înainte de asfaltare…nu e pusă..și în acest sens să se verifice proiectul.

-Întreabă dacă consilierii locali au aprobat cu ce străzi să se înceapă asfaltarea??

dl.consilier local Drăgodan Adrian-Ionuț răspunde : nu…li s-a pus în față de către    dl.primar cum se va proceda…începând cu prima stradă din partea de nord a localității.

-pune în discuție situația de lângă târgul comunal în ce privește gramada de pietre mar ice se află în vecinătate care se pot ridica și cu acestea să se astupe locurile ca apoi cu câteva trasporturi de ballast să se amenajeze loc de parcare astfel încât să se decongestioneze     traficul rutier din fața târgului comunal…solicită implicare d-lui primar Strîmbu Costel.. în acest sens.

Dl.Filip C-tin afirmă ca pentru acestă acțiune toată cheltuială o poate suporta personal     dacă nu se poate din bugetul local.

 

-06-

 

Nu mai sunt alte probleme de dezbătut.

 

Având în vedere cele arătate de mai sus,ședința de lucru atingându-și scopul,d-l.președinte de ședință,Teodoriu Marius-Liviu,declară închise lucrările ședinței de lucru-ordinară-al consiliului local  din 28 septembrie 2023.

Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   SECRETAR GENERAL,

Teodoriu Marius-Liviu                                                  Mortu Emil-Costică

 

PIATRA

28 septembrie 2023