Selectează o Pagină

ROMÂNIA

JUDEŢUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra, judeţul Teleorman.,

începând cu 1 ianuarie 2024

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:

 1. a) art. 15, art. 41, art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
 2. b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 3. c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) 1 alin. (2), art. 3, art. 95 alin. (2), art. 96, art. 98, art. 105 alin. (1), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. c), raportate la cele ale art. 155 alin. (5) lit. e), art. 391, art. 392 și art. 409, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 5. e) art. 159-165 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
 6. f) Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu precădere art. 10, art. 11, art. 41, anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III și cap. II lit. A pct. IV, precum și art. 12 alin. (1), care stabilește că indemnizația primarului și viceprimarului se determină prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX C cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare – 3.300 lei;
 7. g) art. 45 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. h) Hotărârea Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ;

luând act de:

 1. a) referatul de aprobare al primarului comunei Piatra, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.4836 din 10 noiembrie 2023;
 2. b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra, înregistrat sub nr.4890 din 13 noiembrie 2023;
 3. c) avizul cu caracter consultativ al Comisiilor de specialitate înregistrat sub nr.5082 din 16.11.2023;

d)Organigrama și Ștatul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra;

analizând resursele umane de care are nevoie comuna pentru exercitarea competențelor și responsabilităților autorităților administrației publice locale, care impun obligativitatea realizării standardelor de calitate în furnizarea serviciilor publice și de utilitate publică,

ținând cont de Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

ținând seama de rezultatele procedurii de consultare cu Sindicatul Național SCOR, grupa sindicală Piatra privind stabilirea salariilor de bază, consultare având la bază ACORDUL VOLUNTAR, încheiat la data de 28 octombrie 2023 între Sindicatul Național SCOR și ACOR, pentru actualizarea nivelului de salarizare începând cu luna noiembrie 2023, la nivelul administrației publice locale a comunelor din România, în conformitate cu art. 11 alin. (1) și 13 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 și cu art. 164 din Codul muncii, corelate cu HG nr. 900/2023 și procesul verbal de consultare în vederea stabilirii salariilor funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Piatra,înregistrat sub nr.4682/02.11.2023;

în considerarea faptului că, potrivit art. 11 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale «Administrație» din aparatul de specialitate al primarului, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, fără a exista nici o constrângere cu privire la nivelul acestora, în timp ce art. 11 alin. (4) din aceeași lege instituie o limitare exclusiv în privința veniturilor salariale lunare, care reprezintă cu totul altceva și sunt stabilite de către primar, potrivit art. 11 alin. (3) din lege, pornind de la salariile de bază stabilite de către consiliul local dar și ținând cont în concret de totalitatea componentelor legale ale veniturilor salariale, iar cele două expresii definesc noțiuni diferite, potrivit definițiilor distincte de la art. 7 literele a) și m) din lege, prin urmare neputându-se translata limitarea de la art. 11 alin. (4) ca fiind o constrângere a autorității deliberative locale în privința exercitării atribuției prevăzute la art. 11 alin. (1) din lege,

văzând că voința expresă a legiuitorului a fost aceea ca raportarea veniturilor salariale ale personalului din aparatul de specialitate al primarului, potrivit art. 11 alin. (4) din legea-cadru, să se facă la o limită maximă definită drept „nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar, corespunzător nivelului de organizare: comună…” nivel care este cel prevăzut în Anexa nr. IX litera C din Legea-cadru nr. 153/2017, ca și nivel de referință, cu aplicarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, și nu se confundă cu nivelul indemnizațiilor lunare efectiv încasate de către viceprimari, acestea din urmă putând face obiectul unor reglementări exprese și limitative, aplicabile punctual și cu titlu de excepție numai demnitarilor, spre exemplu potrivit ordonanțelor de urgență nr. 1/2020, nr. 226/2020, nr. 130/2021 și, respectiv nr. 168/2022, norme speciale care nu pot fi aplicate și drepturilor altor categorii de salariați și care, oricum, își încetează de drept aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2023,

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA adoptă prezenta hotărâre:

 

Art. 1  – Începând cu data de 1 ianuarie 2024, salariile de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra , judeţul Teleorman, se stabilesc pe baza coeficienţilor de salarizare și a valorilor stabilite prin anexa la prezenta hotărâre, corespunzător funcțiilor, nivelului studiilor, gradelor / treptelor profesionale, și gradațiilor de vechime, după caz, cu aplicarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de 3.300 lei.

Art. 2  – (1) Stabilirea veniturilor salariale lunare, care cuprind salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum și toate celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei categorii de personal, se realizează de către primarul comunei.

            (2) Se împuternicește primarul comunei să actualizeze prin dispoziție valorile nominale ale salariilor de bază, ori de câte ori intervine, prin hotărâre a Guvernului, modificarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, pe baza coeficienților de salarizare prevăzuți în anexă.

Art. 3  – (1) Indemnizația lunară a consilierului local se stabilește în cuantum de maxim 10% din indemnizația lunară a primarului comunei, în condițiile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local al comunei Piatra.

(2) Consilierii locali au dreptul la indemnizația lunară doar dacă participă la cel puțin o ședință a autorității deliberative și o ședință a comisiei de specialitate, pe lună, desfășurate în condițiile legii.

Art. 4  – Se împuternicește primarul comunei Piatra să reprezinte Comuna Piatra și Consiliul local, în orice litigiu cu privire la prezenta hotărâre.

Art. 5  – Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin publicare în Monitorul Oficial Local al comunei Piatra şi va fi comunicată potrivit legii către autorităţile şi instituţiile competente în materie.

     Preşedinte de şedinţă,

        ISPAS FLOREA

                                                                                   Contrasemnează pentru legalitate,

Secretar General

                                                                                                             MORTU EMIL-COSTICĂ

Nr. 61 din 17 noiembrie 2023

 

 

Anexa la Hotărârea nr…. / … noiembrie 2023 a Consiliului local al Comunei Piatra

 

 

 

Salariile de bază brute – valori minime pe fiecare nivel ierarhic
Salariul minim (lei) Gradatia
    3.300 lei   0 1 2 3 4 5
Denumire funcție Nivel Studii Coeficient salarizare gradația 0 Salariu minim pe economie Valoare salariu de baza brut X 1 Col. 0 X 1,075 Col. 1 X 1,05 Col. 2 X 1,05 Col. 3 X 1,025 Col. 4 X 1,025
Funcționari publici
Secretar General                    
  S   3.300              
Sef serviciu                    
  S   3.300              
Arhitect-Șef                    
  S   3.300              
Auditor                
Superior S   3.300              
Principal S   3.300              
Asistent S   3.300              
Debutant S   3.300              
Inspector/Consilier/Expert                
Superior S   3.300              
Principal S   3.300              
Asistent S   3.300              
Debutant S   3.300              
Referent de specialitate                    
Superior SSD   3.300              
Principal SSD   3.300              
Asistent SSD   3.300              
Debutant SSD   3.300              
Referent                    
Superior M   3.300              
Principal M   3.300              
Asistent M   3.300              
Debutant M   3.300              
Personal Contractual
Auditor
Grad I A S   3.300              
Grad I S   3.300              
Grad II S   3.300              
Debutant S   3.300              
Inspector de specialitate / Consilier / Consilier juridic / Expert / Arhitect / Referent de specialitate / Inspector / Casier
Grad I A S   3.300              
Grad I S   3.300              
Grad II S   3.300              
Debutant S   3.300              
Tehnician-economist, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent subinginer, arhivist
Grad I A SSD   3.300              
Grad I SSD   3.300              
Grad II SSD   3.300              
Debutant SSD   3.300              
Referent, inspector, arhivar, referent casier
Treapta I A M   3.300              
Treapta I M   3.300              
Treapta II M   3.300              
Debutant M   3.300              
Sofer
Treapta I M , G   3.300              
Treapta II M , G   3.300              
Muncitor calificat
I M , G   3.300              
II M , G   3.300              
III M , G   3.300              
IV M , G   3.300              
Muncitor necalificat
I M , G   3.300              
II – fara sporuri M , G   3.300              

 

 

Prin dispoziție a primarului, valorile salariilor de bază prevăzute în prezenta anexă se actualizează, pe baza coeficienților de salarizare, în situația modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ISPAS FLOREA

Contrasemnează pentru legalitate,

Secretar General,

Mortu Emil-Costică