Selectează o Pagină

HCL RECTIFICARE BUGET LOCAL

 

 

                                             R O M Â N I A

                                    JUDEȚUL TELEORMAN

                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIATRA

                                         Tel/fax : 0247361103

                              Adresa:str.Principală,nr.184,com.Piatra,jud.Teleorman

                                                                CP 147245

                                                         

                                                    H  O  T  Ă  R    R  E

 

     Privind:rectificarea bugetului local pe anul 2023.

 

       Consiliul local al comunei Piatra,județul Teleorman,întrunit în ședința de lucru,extraordinară din data de 17.11.2023,având în vedere:

 

– referatul de aprobare inregistrat sub nr.4834 din 10.11.2023 al d-lui Strîmbu Costel,primarul

comunei Piatra,județul Teleorman;

      – raportul de specialitate înregistrat sub nr.4888 din 13 noiembrie 2023 al compartimentului financiar-contabil,resurse umane,achiziții publice,IT din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Piatra,judetul Teleorman;

      – raportul de avizare înregistrat sub nr.5080 din 16 noiembrie 2023 al comisiilor de specialuitate ale consiliului local al comunei Piatra,județul Teleorman;

– prevederile art.129,alin.(1),alin.(4),lit.a) și art.139,alin.(3),lit.a)din OUG nr 57/2019,privind

Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art.19,alin.(2)din Legea nr.273/2006,cu modificările si completările ulterioare

 privind finanțele publice locale;

       -prevederile Legii nr.368/2022,privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2023;

       -HCL nr.10 din 02.02.2023,prin care s-a aprobat bugetul local al comunei Piatra, judetul

Teleorman,pentru anul 2023,cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul prevederilor art.196,alin.(1),lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind    

Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

 

                                                      H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1.-Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Piatra,judetul Teleorman,pe anul 2023,pe capitole,subcapitole si aliniate,conform Anexei la prezenta hotărâre,care face parte integrantă din aceasta,după cum urmează:

a).-Majorare venituri cu suma de 185,60  mii lei;

b).-Majorare cheltuieli cu suma de 185,60 mii lei.

Art.2.-Odată cu adoptarea prezentei hotărâri,HCL nr.52 din 24.10.2023 își încetează aplicabilitatea.

Art.3.-Primarul comunei Piatra,județul Teleorman,prin Compartimentul financiar-contabil,resurse umane,achiziții publice,IT va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.-Secretarul general al comunei Piatra,județul Teleorman,va comunica prezenta hotărâre celor interesați si la Instituția Prefectului județul Teleorman,pentru verificarea legalității.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

      ISPAS FLOREA                                                                             SECRETAR GENERAL,

                                                                                                             MORTU EMIL-COSTICĂ                                                                                                               

PIATRA

Nr.59 din 17 noiembrie 2023